Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az időskorhoz és nyugdíjkorhatárhoz kapcsolódó, áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kedvezmények feltételeiről

Hatályos: 2024. 03. 01

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az időskorhoz és nyugdíjkorhatárhoz kapcsolódó, áruk és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kedvezmények feltételeiről

2024.03.01.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a Budapest Főváros XXIII. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 60. életévét betöltött természetes személyre (a továbbiakban: életkori jogosult),

b) az a) pontban meghatározott személyek részére kedvezményt biztosító gazdasági társaságra, egyéni vállalkozóra és egyéni cégre (a továbbiakban: vállalkozás),

c) a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy-és Strandfürdő (a továbbiakban: Fürdő) kedvezményes szolgáltatásait igénybe vevő, nyugdíjas igazolvánnyal és Budapest Főváros XXIII. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyre (a továbbiakban: nyugdíjas jogosult) továbbá

d) a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-re (a továbbiakban: Üzemeltető).

2. § (1) A rendelet célja, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 60. életévüket betöltött, és a nyugdíjas lakosai életkörülményeinek javítása, valamint a kerületi gazdasági tevékenység fejlesztése érdekében meghatározza a kedvezményes áruk és szolgáltatások igénybevételének részletszabályait.

(2) E rendelet további célja, hogy támogassa az egészséges életmódhoz kapcsolódó szabadidő-eltöltést, valamint a 60. életévüket betöltött vagy a nyugdíjas lakosainak áruk és szolgáltatások meghatározott köréhez történő megfelelő hozzájutását a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

2. A „Soroksár 60+ Kedvezménykártyára” vonatkozó rendelkezések

3. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az életkori jogosultak életkörülményeinek javítása, aktivitásra serkentése, és ezzel együtt a vállalkozások gazdasági tevékenységének fellendítése céljából kedvezménykártyát bocsát ki „Soroksár 60+ Kedvezménykártya” (a továbbiakban: Kártya) elnevezéssel.

4. § (1) Kedvezményt nyújtó vállalkozás bármely olyan vállalkozás lehet, mely az életkori jogosult részére kedvezményes vásárlási lehetőséget vagy kedvezményes szolgáltatás igénybevételi lehetőséget biztosít.

(2) A kedvezménynyújtás részletes feltételeit a vállalkozás és az Önkormányzat között megkötendő együttműködési megállapodás tartalmazza.

5. § A vállalkozás a kedvezménynyújtási szándékát Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: a Polgármesteri Hivatal) jelezheti, az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével.

6. § (1) A Kártya, a 2. melléklet szerinti, kitöltött adatlapnak a Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Hősök tere 12. szám alatti vagy a 1237 Budapest, Újtelep utca 2. szám alatti telephelyén, ügyfélfogadási időben történő személyes benyújtásával igényelhető.

(2) Az igénylőnek meg kell adnia természetes személyazonosító adatait, egyben felhatalmazást kell adnia ezen adatai kezelésére. A rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag a Kártya használatához kapcsolódó üzemeltetési feladatok érdekében használhatóak fel.

(3) Az elkészült Kártya igénylő részére történő eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

7. § (1) A Kártya a vállalkozás által nyújtott térítésköteles lakossági szolgáltatások kedvezményes igénybevételére, valamint a forgalmazott áruk kedvezményes vásárlására jogosítja a Kártya birtokosát (a továbbiakban: Kártyabirtokos).

(2) A Kártya tartalmazza

a) az életkori jogosult nevét,

b) a Kártya sorszámát,

c) a Kártya lejárati idejét.

(3) A Kártya más személyre át nem ruházható, az kizárólag a Kártyán feltüntetett személynek biztosítja a kedvezmények igénybevételének lehetőségét.

(4) A Kártya a kibocsátásától számított két évig érvényes. Az érvényességi idő lejárata esetén új Kártya kibocsátását lehet kezdeményezni.

8. § A Kártyabirtokosokról és a kedvezményt nyújtó vállalkozásokról, az általuk szolgáltatott adatok alapján a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet az adatvédelemre irányadó jogszabályi előírások betartása mellett.

9. § (1) A Kártyabirtokos a Kártyára való jogosultsága megszűnését 15 napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnál, egyidejűleg köteles gondoskodni a Kártyának, a Kártya kibocsátója részére történő visszajuttatásáról.

(2) A Kártyát – díjmentesen – érvényteleníteni kell, ha

a) a Kártyabirtokos Kártyára való jogosultsága megszűnt,

b) annak elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését a Kártyabirtokos bejelenti,

c) a Kártyát a Kártyabirtokos bármely okból visszaadja.

10. § A vállalkozás köteles bejelenteni az Önkormányzatnak

a) a kedvezményesen vásárolható termékek és a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körének változását,

b) az általa nyújtott kedvezmények mértékének változását,

c) a Kártya elfogadásának felfüggesztését, és

d) az adataiban bekövetkezett változásokat

a változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül.

11. § Az Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi:

a) a Kártya használatára vonatkozó információkat,

b) a kedvezményt nyújtó üzletek nevét, címét és telefonszámát,

c) a kedvezményt nyújtani kívánó vállalkozás részére a szerződéskötéshez szükséges tájékoztatást,

d) a kedvezményt nyújtó vállalkozások elnevezését, székhelyét és elérhetőségét, továbbá a kedvezményesen vásárolható termékeik és kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatásaik körét, valamint a kedvezményeik mértékét, és

e) minden olyan egyéb adatot, melynek közzétételéről a szerződő felek az együttműködési megállapodásban rendelkeztek.

3. A Fürdő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezések

12. § Az Önkormányzat a soroksári nyugdíjas lakosok életkörülményeinek, és egészségük javítása, megőrzése érdekében a Fürdő kedvezményes igénybevételét együttműködési megállapodás útján biztosítja.

13. § (1) Az együttműködési megállapodás az Önkormányzat és az Üzemeltető között jön létre.

(2) A nyugdíjas jogosultak alanyi körét, a kedvezmény érvényességét, annak mértékét, a Fürdő használatára vonatkozó részletszabályokat, a szerződő feleket terhelő elszámolási és fizetési kötelezettségeket, és egyéb kikötéseket az együttműködési megállapodás tartalmazza.

(3) A kedvezményes fürdőbelépőt személyesen, ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal székhelyén a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatt és az Újtelepi Ügyfélszolgálati Irodában (1237 Újtelep u. 2.) lehet igényelni.

14. § Az Önkormányzat a hivatalos honlapján közzéteszi a Fürdő kedvezményes használatára vonatkozó részletes tájékoztatást.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4. § (2) bekezdésében, és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás megkötésére, az azokban foglalt feltételek meghatározására, a Kártya kibocsátásának és az ahhoz kapcsolódó működtetés – e rendeletben nem szabályozott – egyéb részletes feltételeinek meghatározására, az együttműködési megállapodások teljesítése érdekében egyéb megállapodások megkötésére, valamint az e rendelet végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételére.

(2) A polgármestert a Képviselő-testület felé az együttműködési megállapodások tartalmát és teljesítését érintően éves beszámolási kötelezettség terheli, melyet a tárgyévet követő március 31. napjáig kell teljesítenie.

16. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.