Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Borsodszirák község vagyonáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 04. 30

Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdése 6.pontjában, 6.§ (5) bekezdésében, 6.§ (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény  107.§-ában, 109.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Borsodszirák község vagyonáról szóló 3/2013. (V.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:1.§A Borsodszirák község vagyonáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.2.§Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


    Tóth Attila                                               Némethné Fodor Szilvia

                                          polgármester                                                          jegyző

Mellékletek