Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.05.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 04- 2015. 09. 03

Borsodszirák Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


  1. A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevétel előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapítottKöltségvetési bevételét                     15.966 E Ft-tal

Költségvetési kiadását                      15.966 E Ft-tal


módosítja és az önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét               313.894 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását               336.006 E Ft-ban     

a költségvetési egyenlet összegét                   22.112 E Ft-ban

-ebből működési                                               7.270 E Ft

felhalmozási                                        14.842 E Ft

állapítja meg.

  1. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


    219.472 E Ft         Működési költségvetés módosított kiadásai

                                   109.132 E Ft Személyi Juttatások

                                     24.189 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok

                                     51.634 E Ft Dologi kiadások

              27.628 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

    6.889 E Ft Egyéb működési célú kiadások

                                                                     ebből: 103 E Ft Elvonások és befizetések

      4.686 E Ft Egyéb műk.célú tám.ÁH-n belülre

 2.100 E Ft Egyéb műk.célú tám.ÁH-n kivülre

        16.397 E Ft        Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

9.897 E Ft Beruházások

6.500 E Ft Felújítások


        95.722 E Ft        Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §
  1. Az Önkormányzat költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatát 13.610 E Ft összeggel felemeli.


  1. A Közös Hivatal költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatát 2.124 E Ft összeggel felemeli.  1. A Bartók Béla Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatát 232 E Ft összeggel felemeli.
3. §A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 2.,3.,4. mellékletek tartalmazzák.
4. §  1. Ez a rendelet kihirdetést követő  napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Attila                                                    Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                          jegyző

Mellékletek