Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

Hatályos: 2015. 09. 04

Borsodszirák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon, és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig a Boldva és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 54300046-10000654 számú talajterhelési díj befizetési számlára.


2. §


(1) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke 11 m3 /fő/év


(2) Az átalány mértéke az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében megállapított 30 liter/fő/nap vízfogyasztás alapulvételével került megállapításra.3. §


A képviselő-testület mentességet biztosít a talajterhelési díj megfizetése alól annak a kibocsátónak,

  1.  akinek ingatlana esetében – a méréssel igazolt, vagy az átalánnyal megállapított – vízfogyasztás egy év átlagát figyelembe véve nem haladja meg a havi 1 m3/fő mennyiséget.


  1. aki 70 éven felüli, az ingatlant egyedül használja, és havi rendszeres jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.


4. §


(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó        szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj ellenőrzéséhez szükséges     adatokat a tárgyévet követő év február 28-ig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.


(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre   bocsátott adatok alapján ellenőrzi.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 6/2005.(II.22) önkormányzati rendelet.                        Tóth Attila                                                     Némethné Fodor Szilvia

                        Polgármester                                                         jegyző


Mellékletek