Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.3.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 09. 04- 2021. 01. 26

Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6.§.– ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Adókötelezettség


1. §

Adóköteles Borsodszirák község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


Az adó mértéke

2. §.

Az adó évi mértéke:


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdés szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 1.000.- Ft.


Mentességek kedvezmények

3. §.


Az Önkormányzat Képviselő-testülete  adómentességet  és adókedvezményt nem állapít meg


Záró rendelkezések

4.§.


(1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 18/2009.(XII.22) önkormányzati rendelet.                    Tóth Attila                                                                               Némethné Fodor Szilvia

                     polgármester                                                                                      jegyző