Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2015. 12. 31

Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A Szervezeti és Működési Szabályzatról  szóló  5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 40.§ e) pontja helyére a következő rendelkezés lép:


„e) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás a Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított.”


2.§


Az R. a következő 40./A. §.-al egészül ki:


„40/A. § A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 4 . függeléke  szerint állapítja meg.”
3.§


(1) A rendelet a 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 42.§ (1) bekezdésének b) pontja.

                  Tóth Attila                                                                  Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                                          jegyző

Mellékletek