Borsodszirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2014.(IX.15.) rendeletével módosított a 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2015. 05. 01


Borsodszirák Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 3/2014 (II.20.) számú önkormányzati rendelet 2.§ 1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Borosdszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat

Költségvetési bevételét                                 66.77 E Ft-tal

Költségvetés kiadását                                 64.533 E Ft-al

módosítja és az Önkormányzat 2014.évi

módosított költésgvetési bevételét 395.304 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 410.216 E Ft-ban

            a költségvetési egyenleg összegét 14.912 E ft-ban

           -ebből működési 4.912 E Ft

           felhalmozási 10.000 E Ft

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésével meghatározott 1.1. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdésével meghatározott 3.,3.1,4.,4.1,4.2, melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 3.,4.,5., melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                               Tóth Attila                                                                          Némethné Fodor Szilvia

         polgármester                                                                                             jegyző        

Mellékletek