Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.01.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, a Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központra, valamint a Család- és gyermekjóléti szolgálatra terjed ki.

2. §1 A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 377.975.428 Ft költségvetési bevétellel

b) 447.524.590 Ft költségvetési kiadással

c) 69.549.162 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]

d) 23.995.349 Ft c) pontból működési egyenleggel

e) 45.553.813 Ft c) pontból felhalmozási egyenleggel állapítja meg

f) 98.997.061 Ft finanszírozási bevétellel

g) 29.447.899 Ft finanszírozási kiadással

h) 69.549.162 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 476.972.489 Ft-ban állapítja meg.

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 50.000.- Ft-ban határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklete részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklete tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklete részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklete szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklete szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 11/2015. (II.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Borsodszirák község Önkormányzatánál és intézményeinél dolgozó közalkalmazottak és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók részére 2022. évben a cafetéria keret összege személyenként 115.000.- Ft. / év, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.

(4) A Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére 2022. évben a cafetéria keret összege személyenként 200.000.- Ft/év, amely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.

(5) Az önkormányzatnál és az intézményeinél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók (a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők kivételével) részére saját gépjárművel történő munkába járás esetén 2022. évben a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 Ft költségtérítést nyújt az 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Vegyes rendelkezések]

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1 napjától alkalmazni kell.

9. § Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1

A 2. § a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 10. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 11. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 12. melléklet a Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.