Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2020. (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 17

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2020. (XI.26) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.16.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő - testület évenként hat ülést tart.

(2) Az ülés helye: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal, Borsodszirák Fő u. 35.

(3) A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül.

(4) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában meghatározott esetekben.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben foglalt eseten kívül rendkívüli ülést hívhat össze szükség szerint a feladatok jellegétől és nagyságától függően.

(6) A rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés kezdő időpontját megelőző legalább huszonnégy órával ki kell kézbesíteni.

(7) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke gondoskodik a képviselő - testület ülésének összehívásáról, vezetéséről.

(8) Az írásbeli meghívót és előterjesztéseket az érdekeltek részére az ülést megelőzően legalább 5 nappal korábban kell kiküldeni.

(9) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, kezdési időpontját,

b) a javasolt napirendeket, előterjesztők nevét.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.