Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24- 2024. 02. 29

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

2023.05.24.

Mánfa község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet meghatározza a szociális biztonság megőrzése érdekében az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit és érvényesítésének garanciáit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások biztosítását.

(2) A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért felelősséget vállaló családok megsegítését szolgálják.

(3) A lakosság hatékony megsegítése céljából a rendelet alkalmazása során a természetben nyújtott támogatást előnyben kell részesíteni a pénzbeli támogatással szemben.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyekre.

(2) A rendelet szabályozza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott gyermekjóléti és szociális intézmények ellátásait, valamint a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft által fenntartott szociális intézmények és családok átmeneti otthona ellátásait.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában: Rendkívüli élethelyzet: betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, tűzkár, robbanás, rablás, lakásban, családi házban történő váratlan meghibásodás, különösen csőtörés, tetőbeomlás, elemi kár.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A települési támogatás iránti kérelmet a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Mánfai kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) ügyfélfogadási időben, az egyes segélytípusokra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális törvényben, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott, a kérelmező és családtagjai jövedelemviszonyairól szóló igazolást valamint a 16 évet betöltött, nappali tagozaton tanuló gyermek esetében a tanulói jogviszony igazolását.

(3) A jövedelem

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolással,

b) munkanélküli ellátás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással,

c) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás esetén az ellátást igazoló szelvény vagy banki folyószámla kivonat másolatával,

d) családtámogatási ellátás esetén az ellátást igazoló szelvény, banki folyószámla kivonat másolatával vagy a kifizető szerv igazolásával, azzal, hogy egyedülálló kérelmező esetén a családi pótlék összege a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő részére járó családtámogatási ellátás összegével egyezzen meg.

e) őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával vagy az adóhivatal által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő igazolásával vagy az érintett nyilatkozatával,

g) egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az érintett nyilatkozatával vagy az adóhivatal igazolásával,

h) gyermektartásdíj esetén a kifizetett tartásdíjról szóló szelvény, banki folyószámla kivonat másolatával, átvételi elismervénnyel, az érintett nyilatkozatával vagy az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról szóló gyámhivatali határozattal,

i) ösztöndíjból származó jövedelem esetén az oktatási intézmény igazolásával vagy

j) ellátatlan személy esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági bizonyítvánnyal

igazolható.

(4) A havi rendszeres települési támogatás felülvizsgálatára a felülvizsgálat gyakoriságára vonatkozó szabályok kivételével a szociális törvény havi rendszeres szociális ellátások felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A havi rendszeres települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. A kifizetés házipénztárból, vagy a jogosult kérelme alapján szolgáltatóhoz történő utalással történik.

(2) A nem havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást házipénztárból kell kifizetni.

(3) Ha a jogosult a részére megállapított rendkívüli települési támogatást a határozathozataltól számított 90 napig nem veszi fel, a határozatot vissza kell vonni. A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás esetén az ellátást meg kell szüntetni, amennyiben a jogosult a támogatást egymást követő három hónapban nem veszi fel.

(4) Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén a havi rendszeres települési támogatást a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni, a változás hónapjára járó ellátást teljes összegben kell folyósítani.

(5) A rendszeres települési támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

5. A pénzbeli települési támogatások formái

6. § (1) Szociális rászorultság estén a jogosult részére települési támogatást kell megállapítani.

(2) A képviselő-testület a jogosult számára az e rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) havi rendszeres települési támogatást

aa) lakhatási települési támogatást,

ab) települési gyógyszertámogatást,

b) eseti jellegű települési támogatást

ba) rendkívüli települési támogatást,

bb) települési szociális kölcsönt,

bc) települési beiskolázási támogatást nyújt.

Lakhatási települési támogatás

7. § (1) Lakhatási települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és lakásfenntartási támogatásban nem részesül. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A lakhatási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás

a) (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) A lakhatási települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft.

(5) A lakhatási települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

8. § (1) A lakhatási települési támogatás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a támogatással érintett ingatlan tulajdoni lapjának, adásvételi vagy bérleti szerződésének fénymásolatát,

b) természetben nyújtott lakhatási települési támogatás esetében a kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlalevelet.

(3) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakhatási települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(4) A lakhatási települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A lakhatási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(6) A lakhatási települési támogatás a villanyáramhoz, a víz-és csatornahasználathoz, a gázfogyasztáshoz, szemétszállítási díjhoz, vagy lakbérhez nyújtható.

9. § (1) A természetben megállapított lakhatási települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(2) Azon személy részére, aki bérlakásban lakik, a lakhatási települési támogatást elsősorban Mánfa Község Önkormányzata részére kell folyósítani.

(3) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérő működik, a lakhatási települési támogatást elsősorban a fogyasztó javára a készülék feltöltésére kell fordítani.

(4) Amennyiben a kérelmező az (2) és a (3) bekezdésben foglaltaknak is megfelel akkor a lakhatási települési támogatást a kérelmező nyilatkozata szerinti szolgáltatónak kell folyósítani.

10. § (1) A szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(2) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(3) Ha a lakhatási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(4) A lakhatási települési támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

(5) Ha a lakhatási települési támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik vagy szolgáltató váltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül kifizeti.

(6) A természetben folyósított lakhatási települési támogatás kifizetésének és elszámolásának részletes szabályairól az önkormányzat a szolgáltatóval együttműködési megállapodást köt.

11. § (1) A lakhatási települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) A lakhatási települési támogatás megállapítása, megszüntetése a jegyző hatáskörébe tartozik.

7. Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani

a) annak a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek vagy családnak, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – különösen betegség, elemi kár elhárítása, a gyermek fogadásának előkészítése, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul, vagy

b) annak a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő gyermeket nevelő családnak, aki családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadás, a gyermek hátrányos helyzete, a gyermek betegsége – miatt anyagi segítségre szorul, vagy

c)1 annak a személynek, aki Mánfa Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy eltemettetésre köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban, vagy

d) annak a rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki a rendkívüli települési támogatást pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: települési szociális kölcsön) formájában kérelmezi.

13. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapításának feltétele

a) a 12. § a) és b) pontjában meghatározott esetben, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg,

b) a 12. § c) pontjában meghatározott esetben, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli élethelyzet súlyosságára tekintettel, különös méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól el lehet tekinteni, amennyiben a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete indokolja.

14. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a Hivatalban a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon írásban, indok megjelölésével kell benyújtani. A rendkívüli települési támogatás hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(2) Egy naptári éven belül a rendkívüli települési támogatás egy családnak - a temetési költségekhez történő hozzájárulás és a települési szociális kölcsön kivételével - legfeljebb 3 alkalommal adható.

(3) A 12. § c) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A temetési költségeket igazoló számla eredeti példányára rá kell vezetni a rendkívüli települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét és a határozat számát.

15. § (1) A rendkívüli települési támogatás összege gyermeket nem nevelő kérelmező esetén 1.000 – 10.000,- Ft, gyermeket nevelő kérelmező esetén 1.000 - 20.000,- Ft.

(2) Méltányosságból gyermeket nem nevelő kérelmező esetén 5.000 - 20.000,- Ft összegű, gyermeket nevelő kérelmező esetén 5.000 - 25.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás állapítható meg, amennyiben a kérelmező és családja

a) lakását elemi kár érte vagy lakásában olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes, és ezt a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mánfai családgondozója (a továbbiakban: családgondozó) által készített környezettanulmány alátámasztja, vagy

b) gyógykezeltetése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógyszere más módon nem biztosított, és annak szükségességét orvosi igazolással bizonyítja, vagy

c) lakhatását a rendkívüli települési támogatás megoldja, és ezt bérleti szerződéssel vagy más dokumentummal igazolja, vagy

d) nyugdíj vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van, és azt igazolja, vagy

e) születendő vagy családban élő gyermeke családban történő nevelkedését más módon biztosítani nem tudja, és ezt a családgondozó által készített környezettanulmány, vagy védőnői vélemény alátámasztja, vagy

f) családtámogatási ellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban van, és azt igazolja, vagy

g) olyan élethelyzetbe került, amely indokolja az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatásnál magasabb összeg megállapítását, és ezt a családgondozó javasolja, vagy

h) személyazonosságot igazoló okmányait elvesztette és ezt rendőrségi jegyzőkönyvvel alátámasztja.

(3) A 10.000,- Ft feletti összegű és a 15. § (2) bekezdésében meghatározott indok alapján megállapított rendkívüli települési támogatás felvétele esetén a kifizetéstől számított 15 napon belül a jogosult köteles igazolni az ellátás felhasználását. Amennyiben a jogosult igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás felhasználásának igazolására nyitva álló határidő lejártát követő egy éven belül benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét – a temetési költségekhez történő hozzájárulás és a települési szociális kölcsön kivételével – érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Amennyiben az adós vagy adóstársa a települési szociális kölcsön visszafizetésének a visszafizetési határidő lejártáig nem tesz eleget, rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(4) A temetési költségekhez történő hozzájárulás esetén a rendkívüli települési támogatás összege 20.000,- Ft.

(5)2

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet térni, amennyiben a rendkívüli települési támogatás hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti.

16. § (1) A családgondozó javaslatára a rendkívüli települési támogatást – a temetési költségekhez történő hozzájárulás és a szociális kölcsön kivételével – természetbeni formában kell nyújtani.

(2) Indokolt esetben-határozatban kell előírni, hogy a rendkívüli települési támogatás felvételére a kérelmező segítője, pártfogója, családgondozója jogosult, amennyiben tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a kérelmező.

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

16/A. §3 (1) A 12–16. §-ban foglaltakon kívül a közcélú adomány összegének felhasználására létrejött munkacsoport javaslatára a polgármester egyedi döntéssel is megállapíthat rendkívüli települési támogatást - különös méltánylást érdemlő körülmények figyelembevételével, pénzbeli vagy természetbeni formában - az önkormányzat közcélú adomány terhére rendelkezésére álló forrása erejéig.

(2) A 16/A. § alapján megállapított rendkívüli települési támogatás az egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal adható rendkívüli település támogatáson felüli támogatásnak minősül.

8. Települési szociális kölcsön

17. § (1) A rendkívüli települési támogatás pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható annak a kérelmezőnek, aki rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Települési szociális kölcsönt annak a kérelmezőnek kell nyújtani, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, és ezt három hónapra visszamenőleg igazolja.

(3) A települési szociális kölcsön megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át, a család egy főre jutó havi jövedelme azonban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élőnél a 400 %-át.

(4) A települési szociális kölcsön iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a családgondozónál. A települési szociális kölcsön igénybevételéhez a családgondozó és a polgármester javaslata szükséges.

(5) A települési szociális kölcsön igénybevételének, visszafizetésének feltételeiről megállapodást kell kötni. A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kérelmezőt és a vele együtt élő, jövedelemmel rendelkező családtagokat adóstársként kell feltüntetni.

(6) A hátralévő teljes kölcsön összege azonnal egy összegben, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése esetén a szociális törvény szerint kiszabható mértékű kamattal együtt esedékessé és behajthatóvá válik, amennyiben az adós vagy adóstársa elmulasztja a megállapodásban rögzített havi törlesztő részlet befizetését, azzal késedelembe esik.

18. § (1) A települési szociális kölcsön összege legfeljebb 60.000.- Ft, a visszafizetési határidő az adós vállalásától és a családgondozó javaslatától függően legfeljebb 12 hónapig terjedhet.

(2) A megállapított kölcsön visszafizetési kötelezettsége a folyósítást követő 2. hónap első napjától esedékes.

(3) A települési szociális kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A részletfizetési kötelezettségnek a tárgyhó 20. napjáig kell eleget tenni.

(4) Nem állapítható meg újabb települési szociális kölcsön a kérelmezőnek mindaddig, amíg a korábbi települési szociális kölcsön visszafizetési határideje le nem járt, és a kölcsön teljes összegét vissza nem fizette.

(5) A települési szociális kölcsön felhasználásáról a kérelmező a kölcsön felvételét követő 30 napon belül köteles a szerződésben foglaltak szerint elszámolást készíteni és a családgondozónak benyújtani. A kérelemben foglaltaktól eltérő célra felhasznált települési szociális kölcsön jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül, és a szociális törvényben meghatározott módon vissza kell fizetni.

19. § (1) A kölcsön folyósításával és a visszafizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

(2) A tárgyhónap végén a részletfizetések teljesítéséről a Hivatal kimutatást készít.

(3) A települési szociális kölcsön megállapítása a képviselő-testület hatásköre. A tárgyhónap 15. napjáig beérkező települési szociális kölcsön kérelmeket a képviselő-testület a következő ülésén bírálja el, a kölcsönszerződést a polgármester írja alá.

9.Települési gyógyszertámogatás

20. § (1)4 Települési gyógyszertámogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőknél 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és nem jogosult közgyógyellátásra.

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását az ügyfél által havi rendszerességgel szedett gyógyszerekről, a gyógyszertár által ennek alapján kiállított gyógyszerköltség igazolást, valamint a járási hivatal közgyógyellátás iránti kérelmet elutasító jogerős határozatát.

(4) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(5) A települési gyógyszertámogatást a kezelés időtartamára, de legfeljebb egy évre kell megállapítani. A jogosult köteles a támogatás kifizetését követő hónap 10. napjáig a települési gyógyszertámogatás felhasználását nyugtával igazolni. Amennyiben a kérelmező a támogatás felhasználását nem igazolja, az igazolási kötelezettség teljesítésére határidő tűzésével fel kell szólítani. A határidő eredménytelen elteltét követően a települési gyógyszertámogatást a hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.

(6) A támogatás mértéke havi 7.000 Ft.

21. § A települési gyógyszertámogatást megállapítása, elutasítása és megszüntetése a jegyző hatáskörébe tartozik.

10. Települési beiskolázási támogatás

22. § (1) Települési beiskolázási támogatásra való jogosultságot kell megállapítani évente egyszeri alkalommal annak a Mánfa illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki, vagy akinek gyermeke általános iskolai, vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézmény tanulója.

(2)5 A települési beiskolázási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki(nek):

a) gyermekét egyedül neveli,

b) aktív korúak ellátásában részesül (EGYT, FHT),

c) nagycsaládos,

d) normatív alapon lakásfenntartási támogatásban részesül,

e) lakhatási települési támogatásban részesül,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

g) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.

(3) A települési beiskolázási támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, augusztus 15. napjától október 15. napjáig.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a nappali tagozaton tanuló gyermek tanulói jogviszonyának igazolását-

(5)6 A beiskolázási támogatás gyermekenként évi 10.000.- forint.

(6) A beiskolázási támogatás kifizetése és pótkifizetése előre meghirdetett időpontokban a házipénztárból történik.

(7) A beiskolázási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.

III. Fejezet

Természetbeni ellátások

11. A természetbeni települési támogatások formái

23. § (1) A pénzbeli települési támogatások közül természetbeni települési támogatás formájában

a) a lakhatási települési támogatás,

b) a települési gyógyszertámogatás,

c) a rendkívüli települési támogatás

nyújtható.

(2) Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

(3) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) gondoskodik a köztemetésről,

b) települési szociális célú tűzifa juttatást nyújt.

(4) A képviselő-testület külön rendeletben meghatározott feltételek szerint rendszeres vagy eseti jellegű települési támogatásként adósságkezelési települési támogatást nyújt.

12. Köztemetés

24. § (1) Közköltségen történő eltemettetésről kell gondoskodni a képviselő-testületnek a szociális törvényben meghatározott esetben.

(2) Mánfa községben a köztemetés helye a Mánfai Köztemető.

(3) Közköltségen a helyben szokásos legolcsóbb, elsősorban hamvasztásos temetést kell elrendelni.

(4) A köztemetés elrendelése a polgármester hatáskörébe tartozik.

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

13.Települési szociális célú tűzifa juttatás

25. § (1)7 Az állam által támogatott, az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa juttatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át nem haladja meg, és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult személyt8,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(3) Települési szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 5 m3 mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól el lehet térni.

(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér9.

26. § (1) A települési szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a családgondozónál írásban kell benyújtani minden év október 1. napjától november 20. napjáig.

(2) Indokolt esetben a családgondozó a kérelmező tartózkodási helyén környezettanulmányt készít.

(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyeztetettségének észlelése esetén az azt észlelő javaslata alapján a települési szociális célú tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. A hivatalból indult eljárás esetén a szociális célú tűzifa juttatás megállapításának rendeletben meghatározott feltételeitől el lehet tekinteni.

(4) A települési szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelmek elbírálásáról a családgondozóval egyeztetést kell tartani.

(5) A tűzifa beszerzéséről és szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(6) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

14. A személyes gondoskodás formái

27. § (1) Mánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a rendelet hatálya alá eső személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) családsegítés.

(2) Az önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátásokat biztosítja:

a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény,

aa) idősek otthona,

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,

ba) hajléktalan személyek átmeneti szállása.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott ellátást önállóan, b) - d), valamint a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásokat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő intézmények útján látja el.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásokat a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja.

(5) Az (1) bekezdés b), c) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat és a (2) bekezdés ba) pontjában meghatározott szociális szakosított ellátást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) a Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Komlói Kistérség közigazgatási területén biztosítja.

(7) Az (1) bekezdés b) – d) és a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatások részletes szabályai az szociális törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendelet határozza meg.

(8)10 A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételét a képviselő-testület a mindenkori költségvetés terhére támogatja, a támogatás mértékéről minden évben határozatban dönt. Az ellátásért fizetendő térítési díj támogatást a szolgáltató részére az önkormányzat fizeti meg.

V. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

15. Étkeztetés

28. § (1) Az önkormányzat a szociális törvény 62. §-ában foglaltak alapján a szociálisan rászorulók részére a szociális étkeztetést saját dolgozói útján biztosítja.

(2) Az étkeztetés házhoz szállítással történik.

29. § (1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát a szociális törvény 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja.

(4) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

(6) Jövedelmi helyzetük miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, akinek a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum három és félszeresét nem haladja meg, önmaga, ill. egyik családtagja sem képes szociális helyzetének javítására.

30. § (1) Az étkeztetés iránti kérelmet a Hivatalban a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját, és a személyi térítési díjat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A személyi térítési díjat a polgármester állapítja meg az 5. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint, a vizsgálatához jövedelemigazolást kell kérni. A személyi térítési díj mérsékelhető, elengedhető abban az esetben, ha azt a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzete, vagy életében bekövetkezett krízishelyzete indokolja.

(5) Az étkezési térítési díjat utólag, minden hónap 10. napjáig kell a Hivatalban befizetni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

16. Hatályba léptető rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

18. Hatályon kívül helyező rendelkezések

33. § Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 13/2013 (XII.20.) számú önkormányzati rendelet.

5. melléklet az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Étkeztetés intézményi térítési díj és a személyi térítési díj

1. Szociális étkezésnél

Intézményi térítési díj / Szolgáltatási önköltség

Szociális étkeztetés (amely tartalmazza az általános forgalmi adót)


880,- Ft/fő/nap

2. Személyi térítési díj étkeztetés esetén

2.1. Személyi térítési díj étkeztetés esetén, amennyiben az ellátott havi jövedelme

nem haladja meg

31.350,- Ft-ot

340,- Ft/nap

31.351,- Ft -

71.250,- Ft

400,- Ft/nap

71.250- Ft -

156.750,- Ft

500,- Ft/nap

156.750,- Ft -

185.250 Ft

540,- Ft/nap

185.250 Ft felett

670.- Ft/nap

2.2. A szociálisan nem rászorult személyek önköltségi áron vehetik igénybe a szolgáltatást.

2.3. A személyi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA-t.

1

Módosította Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V.8.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. május 9-től

2

Hatályon kívül helyezte Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatálytalan: 2017. március 1-től

3

Kiegészítette Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (V.15.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2020. május 16. napjától.

4

A 20. § (1) bekezdése a Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Módosította Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V.8.) önkormányzati rendeletének 2. §-a. Hatályos: 2015. május 9-től

6

A 22. § (5) bekezdése a Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 25. § (1) bekezdése a Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Módosította Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 25-től.

9

Beiktatta Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletének 2. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 25-től

10

Beiktatta Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletének 2. §-a. Hatályos: 2017. március 1-től