Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 08- 2023. 03. 09

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.03.08.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2022. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 430.006.112 Ft
b) kiadás főösszege: 430.006.112 Ft”

(2) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:]

„b) kiadás főösszege: 269.939.961 Ft”

(3) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 160.066.151 Ft
b) kiadás főösszege: 160.066.151 Ft”

(4) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:)

„a) személyi jellegű kiadások: 40.291.727 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.257.790 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 52.771.590 Ft”

(5) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:)

„f) egyéb kiadások: 62.745.044 Ft”

2. § A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 26.894.468 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 14.903.003 Ft

b) működési céltartalék 11.991.465 Ft”

3. § (1) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Mánfa Község 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

12. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet