Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 04- 2023. 10. 05

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.04.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 326.668.008 Ft;
b) kiadás főösszege: 326.668.008 Ft;”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:]

„a) bevétel főösszege: 184.177.419 Ft;
b) kiadás főösszege: 184.177.419 Ft;”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

„a) bevétel főösszege: 142.490.589 Ft;
b) kiadás főösszege: 142.490.589 Ft;”

(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

„a) személyi jellegű kiadások: 38.798.817 Ft;
b) munkaadókat terhelő járulékok: 4.165.983 Ft;
c) dologi jellegű kiadások: 51.011.310 Ft;
d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 184.177.419 Ft;”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:]

„f) egyéb kiadások: 48.514.479 Ft;”

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 9.672.278 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 2.383.037 Ft;

b) működési céltartalék 7.289.241 Ft.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez