Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003. (IV.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 02

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2003. (IV.25.) számú rendelet módosításáról

2023.11.01.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 64-65. § bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A MÁNFA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉRŐL ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 3/2003 (IV.25.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) ) A szabályozási terven ábrázolt utak kialakítása során az érintett övezetre előírt minimális telekméretet nem kell figyelembe venni.

2. § A HÉSZ az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a HÉSZ 1. mellékletének címe.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

1. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003 (IV.25..) önkormányzati rendeletehez