Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 08

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről

2023.03.08.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely önálló címként jelenik meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A község 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 290.643.366 Ft;

b) kiadás főösszege: 290.643.366 Ft;

c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft.

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 179.941.289 Ft;

b) kiadás főösszege: 179.941.289 Ft;

c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft.

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 110.702.077 Ft;

b) kiadás főösszege: 110.702.077 Ft;

c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások: 29.645.272 Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.473.426 Ft;

c) dologi jellegű kiadások: 51.626.610 Ft;

d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 179.941.289 Ft;

e) speciális támogatások 0 Ft;

f) egyéb kiadások: 25.956.769 Ft;

g) költségvetési létszámkeret: 4 fő;

h) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat: 8 fő.

(5) A kiemelt előirányzatokat az 5. melléklet tartalmazza, míg az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza, az általános és ágazati feladatok támogatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Helyi adó bevétel 15.000.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet foglalja magába. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat általános és ágazati feladatainak támogatását.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat működési, fejlesztési előirányzatait kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

(2) A bérfizetés napja: a tárgyhót követő 5. napig.

(3) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó bevétel kötelezően a vízi közmű vagyonnal kapcsolatos felhalmozási kiadásra fordítandó. A felhasználás jellegének megfelelően a bevételt és kiadást a ténynek megfelelően módosítani kell.

(4) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadásokat rovat szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az adott támogatások tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2024. január 31-ig elszámolni. Profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás.

(6) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. § (1) A költségvetés tartaléka 12.516.374 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 2.516.374 Ft;

b) működési céltartalék 10.000.000 Ft.

(2) A működési célú pénzeszköz átadások és tartalékok rovat szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, valamint a költségvetés végrehajtására a polgármester jogosult.

(2) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) Az önkormányzat csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhat át pénzeszközt más gazdálkodó szervezet részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

(4) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.

(5) A polgármester – a képviselő-testületnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett - dönt az e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az alábbi esetekben:

a) tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetése,

b) célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,

c) az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése mind kiadási, mind bevételi oldalon,

d) a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása,

e) az 5. § (4) bekezdése szerinti vízi közmű bérbeadáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése, illetve ehhez kapcsolódóan a fejlesztési mérleg hiányának, valamint a felhalmozási hitelfelvételi előirányzatnak a megemelése, továbbá a működési mérleg bevételi előirányzatának emelése és a rendkívüli kiegészítő támogatási igény csökkentésére.

(6) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása ténylegesen rendelkezésre áll.

(7) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmaradnak, úgy a polgármester jogosult a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(8) Az önkormányzat nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendje külön szabályzatban került meghatározásra.

(9) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

8. § (1) A gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2024. január, február hónapokban a 2023. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére történő folyósításáról, illetve felhasználásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester jogosult olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot a polgármester kifizetési jogcímenként 200.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2024. évi költségvetés részét képezik.

(3) Az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számol be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodik.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.