Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 24

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

2023.05.24.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele 430.796.753 Ft (eredeti előirányzata 318.221.392 Ft; módosított előirányzata 430.006.112 Ft).

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása 205.968.119 Ft (eredeti előirányzata 318.221.392 Ft; módosított előirányzata 430.006.112 Ft).

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat működési bevétele 160.991.793 Ft (eredeti előirányzata 115.837.792 Ft; módosított előirányzata 160.066.151 Ft).

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 97.238.455 Ft (eredeti előirányzata 115.837.792 Ft; módosított előirányzata 160.066.151 Ft).

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 269.804.960 Ft (eredeti előirányzata 202.383.600 Ft; módosított előirányzata 269.939.961 Ft).

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 108.729.664 Ft (eredeti előirányzata 202.383.600 Ft; módosított előirányzata 269.939.961 Ft).

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022 évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2023. május 31-ig közzé kell tenni.

5. § Az önkormányzat bevételeit a 4. melléklet tartalmazza. Elfogadja az 5. mellékletben az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését.

6. § Az önkormányzat maradványa 224.828.634 Ft, melyből 176.441.289 Ft felhalmozási célú, míg 48.387.345 Ft működési célú maradvány. A maradványt a 6. melléklet szerinti célra hagyja jóvá. Az önkormányzat 2022-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

7. § A képviselő-testület tudomásul veszi a 2–4. mellékletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva, a 9. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 10. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 11. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.