Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Mánfa község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. § -ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésébe, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és a 29. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési gyógyszertámogatásra való jogosultságot kell megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőknél 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és nem jogosult közgyógyellátásra.”

2. § A MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A beiskolázási támogatás gyermekenként évi 10.000.- forint.”

3. § A MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állam által támogatott, az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa juttatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át nem haladja meg, és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.