Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat által ellátandó és az önként vállalt feladatok felsorolását, valamint a feladatellátás módját a 3. melléklet tartalmazza.”

2. § A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület tagjainak száma 4 fő. A képviselők névsorát az 5. melléklet tartalmazza.”

(2) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület fő szabályként – július és augusztus hó kivételével – minden hónap utolsó hétfői napján, 16 órai kezdettel rendes ülést tart. A polgármester kezdeményezésére, indokolt esetben (pl. ünnep, vezető tisztségviselők elfoglaltsága stb.) a képviselő-testület rendes ülése egy héttel korábbi vagy későbbi időpontra is összehívható. Erről az ülés meghívójának kiküldése előtt a képviselő-testület hivatala rövid úton tájékoztatni köteles a képviselőket.”

4. § A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bizottság létszámát és személyi összetételét az 5. melléklet tartalmazza.”

5. § A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelete.”

6. § (1) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2019 (X.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 26. pont helyébe a következő pont lép:

„26. Önkormányzati közutakkal kapcsolatban a közútkezelői, illetve tulajdonosi hatáskörbe tartozó jogszabályban meghatározott intézkedések és nyilatkozatok megtétele

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi rendeletalkotás eljárásrendjéről
A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotandó, illetve alkotott helyi rendeletek előkészítésének, valamint felülvizsgálatának eljárásrendjét. A szabályozás elősegíti e rendelet rendeletalkotásra vonatkozó szabályainak hatékony végrehajtását az eljárás során alkalmazandó fogalmak egyértelmű meghatározásával, a rendeletalkotásban közreműködők felelősségi körének pontos kijelölésével, az előkészítő eljárás tartalmi és formai követelményeinek meghatározásával.

1. Általános rendelkezések

1.1. A szabályzat hatálya

1.1.1. A szabályzat rendelkezéseit a rendeletek előkészítésére, felülvizsgálatára és hatályon kívül helyezésére irányuló előkészítő eljárásokra kell alkalmazni abban az esetben, ha azt a polgármester és a jegyző írásban elrendeli. Különösen, ha eredeti jogalkotói hatáskörben,széles társadalmi réteget érintő szabályozási tárgykörben,kiemelkedő gazdasági jelentőségű, a környezet állapotát jelentősen befolyásoló,jelentős kötelezettséget megállapító szabályozás megalkotására kerül sor.

1.1.2. A szabályzat hatálya kiterjed a rendeletek előkészítésében közreműködő képviselő-testületi tagokra, tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester, jegyző), a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőjére és az Önkormányzat intézménye vezetőjére.

1.2. Fogalmak a szabályzat alkalmazásában:

1.2.1. rendeletalkotás: a képviselő-testület által elfogadott új helyi jogszabály megalkotása, illetve már megalkotott helyi jogszabály felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése vagy hatályon kívül helyezése;

1.2.2. rendeletalkotás kezdeményezése: valamely helyi társadalmi viszony körében, a polgármesterhez előterjesztett, rendelet előkészítésére irányuló indítvány;

1.2.3. rendelet előkészítés: a képviselő-testület vagy a polgármester, illetve a jegyző által elrendelt eljárás az arra jogosult által kezdeményezett rendelet szakmai előkészítésére, felülvizsgálatára;

1.2.4. előzetes hatásvizsgálat: a rendelet előkészítése során alkalmazott eljárás annak megállapítására, hogy a tervezett szabályozást mi indokolja, milyen szabályozási megoldás (módosítás, kiegészítés, új vagy újraszabályozás) ajánlott, illetve a szabályozás milyen várható társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, szervezeti és adminisztratív következményekkel jár;

1.2.5. utólagos hatásvizsgálat: a szabályozás előzetes hatásvizsgálata alapján várt és a tényleges hatások egybevetése a szükséges korrekciók előkészítése érdekében;

1.2.6. dereguláció: a rendeletek tartalmi felülvizsgálata annak érdekében, hogy az elavult, szükségtelenné vált, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a helyi rendelet címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, vagy párhuzamos szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor;

1.2.7. párhuzamos szabályozás: olyan helyi rendeleti szabályozás, amely egy másik helyi rendeletben már szabályozott társadalmi viszonyra vonatkozó normákat tartalmaz.

2. A helyi jogalkotási eljárás elemei

2.1. A helyi rendeletalkotás folyamata magában foglalja a rendeletalkotás kezdeményezését, a rendelet előkészítését, elfogadását és kihirdetését, valamint a felülvizsgálatát.

2.2. A rendeletalkotás kezdeményezése

2.2.1. Rendelet alkotását az e rendelet 36. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik a polgármesterhez írásban benyújtott javaslatban, a rendelet előkészítésére kellő felkészülést biztosító időpontban.

2.2.1.1. A polgármester a kezdeményezés testületi tárgyalásra javasolt időpontját megelőzően dönt a kezdeményezés elutasításáról, vagy elfogadásáról.

2.2.1.2. A polgármester a rendeletalkotási kezdeményezést mindaddig visszautasíthatja, míg az nem felel meg a kezdeményezésre előírt követelményeknek.

2.2.2. Az írásba foglalt kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a szabályozni kívánt tárgykör megjelölését, (ha van) a tárgykört szabályozó hatályos rendelet megnevezését, a szabályozással elérni kívánt alapvető célt (pl. legyen egyszerűbb az adott engedélyezési eljárás), a szabályozás kezdeményező szerinti indokait (pl. mert szerepel a testület jogalkotási tervében), (ha van) a szabályozási kényszert elrendelő törvény megnevezését, a szabályozási koncepció kidolgozásának szükségességére vagy mellőzősére vonatkozó javaslatot, a rendelet-tervezet elkészítésére javasolt szervezet, személy megjelölését.

2.3. A rendelet előkészítése

2.3.1. A rendelet felülvizsgálatát a jegyző államigazgatási feladatkörében köteles elvégezni és a felülvizsgálat eredményétől függően előkészíti a rendelet módosítását, kiegészítését vagy hatályon kívül helyezését.

2.3.2. Új rendelet előkészítésére a képviselő-testület – a testülettől átruházott hatáskör gyakorlás keretében a polgármester – döntése alapján kerülhet sor.

2.3.3. A rendelet előkészítéséről a jegyző gondoskodik. Amennyiben a rendelet előkészítésével a képviselő-testület (polgármester) mást bíz meg, a jegyző köteles figyelemmel kísérni az előkészítési munkálatokat, a rendelkezésére álló adatokat az előkészítő rendelkezésére bocsátani és a rendelet előkészítéséhez a szükséges és kért szakmai segítséget megadni.

2.3.4. A rendelet előkészítője a rendeletalkotás kezdeményezésében foglaltak alapján dönt arról, hogy szükséges-e a rendelet előkészítése során szabályozási koncepció kidolgozása, illetve – ha az előkészítő nem a jegyző – szükség szerint kezdeményezi a jegyző vezetésével működő kodifikációs munkacsoport létrehozását.

2.3.5. A rendelet előkészítésének menete:

2.3.5.1. a kodifikációs munkacsoport létrehozása és a munkamegosztás meghatározása

2.3.5.2. az előkészítéshez szükséges információs bázis kialakítása

2.3.5.3. a szabályozási koncepció kidolgozása

2.3.5.4. az előzetes hatásvizsgálat elvégzése

2.3.5.5. a szabályozási koncepció elfogadása

2.3.5.6. társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatása

2.3.5.7. a rendelet-tervezet kidolgozása.

2.4. A kodifikációs munkacsoport

2.4.1. Ha a jegyző nem hoz létre kodifikációs munkacsoportot, a munkacsoport feladatait a jegyző az e szabályzatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával maga látja el.

2.4.2. A kodifikációs munkacsoportot a jegyző – mérlegelési jogkörében eljárva – hozza létre és irányítja annak munkáját. A munkacsoport szakmai munkaszervezet, amelynek tagjai:

2.4.2.1. a rendeletalkotás kezdeményezője (szervezet esetén annak képviselője),

2.4.2.2. a testületi döntések előkészítéséért felelős ügyintéző,

2.4.2.3. a közös önkormányzati hivatalnak a tárgykör szerint érintett irodavezetője,

2.4.2.4. a közös önkormányzati hivatal tárgykör szerint érintett, kvalifikált szakmai ügyintézője,

2.4.2.5. az érintett bizottság elnöke vagy az általa delegált (szakértő) tagja,

2.4.2.6. szükség szerint a jegyző által felkért külső szakértő,

2.4.2.7. a jegyző mérlegelési jogkörben hozott döntése alapján felkért külső tagok (a szabályozással érintett helyi érdekképviseletek, társadalmi szervezetek szakmai megbízottjai).

2.4.3. A kodifikációs munkacsoport feladata:

2.4.3.1. a jegyző által meghatározott munkamegosztás alapján kialakítja a tervezett szabályozás információs adatbázisát (a hatályos központi és helyi szabályozási elemek, AB és bírósági döntések, más önkormányzatok szabályozási megoldásai összegyűjtése, szakirodalom felkutatása, tanulmányozása és a hasznosítható ismeretek feljegyzésben történő rögzítése, a szabályozás tárgya szerint szükséges műszaki, történeti, szervezeti, személyzeti stb. adatok összegyűjtse és rendszerezése);

2.4.3.2. elkészíti a szabályozási koncepció tervezetét;

2.4.3.3. szakértő tagja(i), és/vagy a jegyző által felkért szakértő(k) közreműködésével elkészíti a tervezett szabályozás előzetes hatáselemzését tartalmazó dokumentumot;

2.4.3.4. a jegyző egyetértésével kijelöli a rendelet-tervezet szövegezőjét és elfogadja a szabályozási tervezetet;

2.4.3.5. elfogadja – a rendelet-tervezet szövegezőjének előterjesztése alapján – a rendelet-tervezet indokolásának szövegét;

2.4.3.6. a jegyző intézkedése alapján elvégzi a rendelet felülvizsgálatát és javaslatot tesz – az előzőekben meghatározottak megfelelő alkalmazásával – az adott rendelet módosítására, kiegészítésére, illetve hatályon kívül helyezésére.

2.4.4. A munkacsoport működése

2.4.4.1. A kodifikációs munkacsoport szakmai vezetőjét a jegyző bízza meg. A munkacsoport a szakmai vezető útján adatokat, információkat, vizsgálatban és elemzésben való közreműködést, szakmai előkészítő részanyagok elkészítését közvetlenül kérheti a polgármesteri hivatal vezetőitől, köztisztviselőitől.

2.4.4.2. A munkacsoportot a szakmai vezető, illetve a jegyző szükség szerint hívja össze. A munkacsoport első ülésén meghatározza a munka és ütemtervét, illetve kijelöli a munkatervi részfeladatok felelőseit. A munkacsoport üléseit a szakmai vezető vagy a jegyző vezeti. A munkacsoport munka- és ütemterv alapján látja el feladatát. A munka- és ütemtervet a jegyző hagyja jóvá a szakmai vezető javaslata alapján.

2.4.4.3. A munkacsoport ülésén a polgármester, illetve megbízottja tanácskozási joggal vehet részt.

2.4.4.4. A munkacsoport külső szakértőjét a – a szakmai vezető javaslata alapján – a jegyző kéri fel és bízza meg a feladat ellátásával. Külső szakértő igénybevétele akkor indokolt, ha a polgármesteri hivatalban nem áll rendelkezésre a rendeletalkotáshoz szükséges speciális szakértő köztisztviselő.

2.5. A szabályozási koncepció

2.5.1. Ha a képviselő-testület eltérően nem rendelkezik, a rendeletek szakmai előkészítése során – a kezdeményező javaslatát is figyelembe véve – a jegyző dönt az adott tárgykört érintő szabályozási koncepció kidolgozásáról. A jegyző szabályozási koncepciót dolgozhat ki, ha:

2.5.1.1. új rendelet megalkotásáról dönt a képviselő-testület,

2.5.1.2. a tervezett szabályozás a hatályos helyi szabályozás jelentős vagy meghatározó részét érinti,

2.5.1.3. a szabályozás a rendezési terv szabályozási terv részének módosítását, újraszabályozását, kiegészítését vagy hatályon kívül helyezését tervezi.

2.5.2. A szabályozási koncepció tartalmazza

2.5.2.1. a szabályozás tárgyát (annak a helyi társadalmi viszonynak a leírását, amelyet az önkormányzat szabályozni kíván,

2.5.2.2. a szabályozás címzettjeit (alanyait),

2.5.2.3. a szabályozással elérni kívánt politikai, szakmapolitikai (ágazati) és szakmai célokat,

2.5.2.4. a célok elérést biztosító főbb tartalmi elemek, eszközök (források) felvázolását,

2.5.2.5. a szabályozás indokait (magasabb szintű jogszabály változása, új helyi társadalmi viszony kialakulása, hatékonyabb szabályozási megoldásra van lehetőség, a testület politikai céljai stb.),

2.5.2.6. a szabályozási szint meghatározását (miért kell rendeletet alkotni, miért nem elégséges a határozati forma),

2.5.2.7. a jogérvényesülés tervezett módját (önkéntes jogkövetés ellenőrzési rendszer működtetése mellett, egyedi hatósági döntések),

2.5.2.8. a szabályozás fontosabb tartalmi elemeit (az egyes tervezett jogszabályhelyek tartalmának vázolását),

2.5.2.9. a szabályozástól várt társadalmi, gazdasági, szervezeti, működési hatásokat,

2.5.2.10. a megismerhető előnyök és hátrányok elemzésén alapuló kockázatokat.

2.6. Előzetes hatásvizsgálat

2.6.1. A szabályozás előzetes hatáselemzésének elvégzésére – a jegyző döntése alapján – a rendelet előkészítője köteles. Az előzetes hatáselemzés mélységét a jegyző határozza meg az alábbiak figyelembevételével:

2.6.1.1. a deklaratív tartamú helyi jogszabályok esetében (a helyi címer megalkotása, helyi kitüntetések alapítása stb.) elegendő a társadalmi- és közvetlen költséghatások elemzése;

2.6.1.2. a helyi társadalom széles körét érintő, jogot, kötelezettséget megállapító átfogó szabályozás esetén teljes hatáselemzést kell elvégezni;

- amennyiben a szabályozás ellenőrzési, nyilvántartási, engedélyezési feladatokat szab a hivatalra, el kell végezni a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi követelmények elemzését;

2.6.1.3. a környezeti és egészségügyi következmények vizsgálata csak abban az esetben indokolt, ha a szabályozás kihat a környezet állapotára, illetve a szabályozás tárgya egészségre veszélyes társadalmi viszonyokat foglal magában,

2.6.1.4. a jogszabály megalkotásának szükségességét és a szabályozás elmaradásának hatásait minden esetben elemezni kell.

2.6.2. Az előzetes hatáselemzés módszertanát a jegyző határozza meg az általánosan elfogadott szakmai követelményekkel összhangban.

2.7. Társadalmi és szakmai egyeztetés

2.7.1. A szabályozási koncepció kialakítása során célszerű együttműködni a szabályozási tárgykörrel érintett helyi szakmai közösségekkel, érdekképviseleti és civil szervezetekkel. Az együttműködés kereteit a jegyző határozza meg (kérdőíves megkeresés, szakmai fórum összehívása, folyamatos munkakapcsolat kialakítása stb.).

2.7.2. A rendelet tervezetek előkészítése során szükséges a címzettek szabályozási igényeit, javaslatait, kezdeményezéseit megismerni. Az igények, javaslatok, kezdeményezések megismerését szolgáló módszereket a jegyző határozza meg (pl. közvélemény kutatás, társadalmi tanácskozások, érdekképviseletek, civil szervezetek megkeresése, honlapon közzététel és véleménykérés).

2.8. Utólagos hatásvizsgálat, tartalmi felülvizsgálat

2.8.1. A rendeletek utólagos hatásvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. Az utólagos hatásvizsgálat alapján a jegyző – szükség szerint – dönt a vizsgált jogszabály felülvizsgálatáról és kezdeményezi a rendelet módosítását, kiegészítését, illetve hatályon kívül helyezését.

2.8.2. A jegyző köteles a rendelet megalkotását követő év végéig elvégezni az első utólagos hatásvizsgálatot és – szükség szerint – de legalább választási ciklusonként gondoskodik a rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról az alábbiak figyelembe vételével:

2.8.2.1. a helyi rendelet megalkotásra felhatalmazást adó törvény megváltozása esetén a rendelet tartalmi felülvizsgálatát haladéktalanul el kell végezni;

2.8.2.2. ha az utólagos hatásvizsgálat eredménye alapján jelentős eltérés mutatható ki a várt hatások és a tényleges hatások között, kötelező a rendelet tartalmi felülvizsgálata;

2.8.2.3. a rendelet módosítása során kötelező a rendelet egészének tartalmi és formai felülvizsgálata.

2.9. Vegyes szabályok

2.9.1. A szabályzat rendelkezéseit e rendelet rendeletalkotásra és a testületi előterjesztésekre vonatkozó előírásaival összhangban kell alkalmazni.

2.9.2. A szabályozási koncepció nélkül készülő rendelet-tervezetek követelményeit a jegyző a szabályozási koncepció tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat figyelembe véve határozza meg.”

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke

ELLÁTANDÓ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

FELADATOT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLY

FELADATELLÁTÁS MÓDJA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

1997. évi CLIV. törvény 152. §

Ellátási szerződésekkel

Fogorvosi alapellátás

1997. évi CLIV. törvény 152. §

Ellátási szerződésekkel

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

1997. évi CLIV. törvény 152. §

Ellátási szerződésekkel

Védőnői ellátás

1997. évi CLIV. törvény 152. §

Iskola-egészségügyi ellátás

1997. évi CLIV. törvény 152. §

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

Állategészségügyi ellátás

1998. évi XXVIII. törvény

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Helyi közfoglalkoztatás

2011. évi CLXXXIX. törvény

Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos feladatok

1993. évi III. törvény
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Települési szociális kölcsönnel kapcsolatos feladatok

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Települési gyógyszertámogatással kapcsolatos feladatok

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Köztemetéssel kapcsolatos feladatok

1993. évi III. törvény

Települési beiskolázási támogatás

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Szociális célú tűzifa juttatás

A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet

Étkeztetés

1993. évi III. törvény

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja útján

Házi segítségnyújtás

1993. évi III. törvény

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja útján

Családsegítés működtetése

1993. évi III. törvény

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja útján

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1993. évi III. törvény

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központja útján

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

Gyermekjóléti szolgálat működtetése

1997. évi XXXI. törvény

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal kapcsolatos feladatok

1997. évi XXXI. törvény , 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásával kapcsolatos feladatok

1997. évi XXXI. törvény , 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Óvodáztatási támogatás

1997. évi XXXI. törvény , 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

1997. évi XXXI. törvény , 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK

Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése

1997. évi CXL. törvény , 2011. évi CLXXXIX. törvény

Csorba Győző könyvtár BKSzR

Turizmussal kapcsolatos feladatok

2011. évi CLXXXIX. törvény

TDM Egyesülettel kötött együttműködési megállapodással

KOMMUNÁLIS FELADATOK

Köztemetővel kapcsolatos feladatok

2011. évi CLXXXIX. törvény

Helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás, településfejlesztés, településrendezés

2011. évi CLXXXIX. törvény

Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése

2012. évi CLXXXV. törvény

DélKom Nonprofit Kft.

Hulladék szelektív gyűjtésének szervezése

Helyi rendelet

DélKom Nonprofit Kft.

Közterületek tisztántartása

2011. évi CLXXXIX. törvény

Ivóvízellátás biztosítása, helyi viziközművek működtetése, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, csapadékvíz elvezetése, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

2011. évi CLXXXIX. törvény , 2011. évi CCIX. törvény

Baranya-Víz Zrt.

Közvilágítás biztosítása

2011. évi CLXXXIX. törvény

Helyi közutak fenntartása, parkolás biztosítása, forgalmi rend kialakítása

2011. évi CLXXXIX. törvény

Helyi környezet-, és természetvédelmi feladatok ellátása

2011. évi CLXXXIX. törvény , helyi rendeletek

Közreműködés a közbiztonság biztosításában

2011. évi CLXXXIX. törvény

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése

2011. évi CLXXXIX. törvény , 2011. évi CXC. törvény

Komló Város Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéssel

Ifjúsági feladatok

2011. évi CLXXXIX. törvény

SPORTFELADATOK

Sporttámogatás

2011. évi CLXXXIX. törvény , 2004. évi I. törvény , mindenkori költségvetési rendelet

EGYÉB FELADATOK

A nemzetiségek jogainak érvényesítése, a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése

2011 évi CLXXXIX. törvény, mindenkori költségvetési rendelet

Együttműködési megállapodással

A lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása

Mindenkori költségvetési rendelet

Vagyongazdálkodás

Alaptörvény 32. cikk f. pont, helyi rendelet

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek hasznosítása

2011. évi CLXXXIX. törvény

Választási feladatok

1997. évi C. törvény

Közterületek, önkormányzati tulajdonú közintézmények elnevezése

2011. évi CLXXXIX. törvény

Honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok

2011. évi CLXXXIX. törvény , 2011. évi CXIII. törvény , 2011. évi CXXVIII. törvény

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok

2011. évi CLXXXIX. törvény , 1990. évi C. törvény

A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása

2011. évi CLXXXIX. törvény , helyi rendelet

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 736107 törzsszámához kapcsolódó kormányzati funkciók jegyzéke

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041236

Országos közfoglalkoztatási program

7

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

8

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

10

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

11

064010

Közvilágítás

12

066010

Zöldterület-kezelés

13

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

14

082044

Könyvtári szolgáltatások

15

107051

Szociális étkeztetés

16

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

17

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

18

045120

Út, autópálya építése

19

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

20

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

21

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

22

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1. Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartási adatai:

a) Törzskönyvi azonosító szám: 736107

b) Adószám: 15736101-1-02

c) KSH statisztikai számjel: 15736101-8411-321-02

d) Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

e) Számlaszám: 11731063-15555276-00000000

f) Alaptevékenységi besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.”

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati képviselők és az Ügyrendi Bizottság névsora

1. Önkormányzati képviselők

1.1. Takács Zsolt polgármester

1.2. Pál Zsolt alpolgármester

1.3. Konyári Zsolt képviselő

1.4. Varga Sándor képviselő

1.5. Nagyné Stumpf Adrienne képviselő

2. Ügyrendi Bizottság

2.1. Létszáma: 3 fő

2.2. Személyi összetétele:

2.2.1. Elnöke: Varga Sándor

2.2.2. Tagjai: Konyári Zsolt, Nagyné Stumpf Adrienne

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉG RENDJE
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során.A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. továbbá 29/A. §-a alapján településfejlesztéssel, településrendezéssel a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre

1.1. A község teljes lakossága.

1.2. A község területén működő civil szervezetek.

1.3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

1.4. Engedélyező - építésügyi - hivatal

1.5. Érintettség esetén a község területén működő vízgazdálkodási társulatok.

1.6. Érintettség esetén az országos közutak kezelője.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

2.1. A tájékoztatás és észrevételezés módja

a) elektronikusan;

b) postai úton;

c) lakossági fórumon.

2.2. A tájékoztatás és észrevételezés helye, ideje

a) Az önkormányzat a honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerség keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek.

b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú tájékoztatást tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

c) A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán papír alapon is hozzáférhető.

d) A tájékoztatási anyagot legalább 15 napig közzé kell tenni.

e) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg a 7304 Mánfa Fábián Béla u. 58. címre, vagy elektronikus levélben továbbíthatják pghiv@manfa.hu e-mail címre.

f) A lakossági fórumon történő tájékoztatás a helyben szokásos módon a Rendelet 29/A. §. (4) bekezdésében rögzített szabályok szerint történik.

2.3. Az észrevételek kezelése

a) A beérkezett észrevételeket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata által papír alapon tároltatja az eljárás végéig.

b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban értékeli, az értékelés papír alapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elérhető.

c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül.

2.4. Az el nem fogadott észrevételek kezelése

a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban megindokolja. Az indokolás papír alapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elérhető.

b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra kerül.

2.5. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:

a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak.

b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

3. A partnerség rendjének hatályossága

3.1. Területi hatály: Mánfa igazgatási területére készülő koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképe rendelet készítése és módosítása esetén érvényes.

3.2. Időbeni hatály: 2017. március 8. napjától visszavonásig érvényes.”