Remeteszőlős Község önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 01. 29

Remeteszőlős Község önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2024.01.29.

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Remeteszőlős Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok e rendeletben az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a)1 az önkormányzati hivatalnál írásban vagy elektronikusan előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.

3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

(3) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(4) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(5) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(6) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

5. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-át kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át

a) rendkívüli települési támogatás

b) települési gyógyszertámogatás,

c) települési temetési támogatás;

d) települési lakásfenntartási támogatás,

e) települési ápolási támogatás,

f) szociális célú tűzifa támogatás,

g)2

h)3 települési óvodai támogatás.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alól kivételt képez az elemi kárra tekintettel kérelmezett rendkívüli települési támogatás, melynek megítélése képviselő-testületi hatáskörben marad.

(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése elleni fellebbezéseket a képviselő-testület bírálja el.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

7. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2)4

8. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) rendkívüli települési támogatás,

ab) települési gyógyszertámogatás,

ac) települési temetési támogatás;

b) rendszeres települési támogatás:

ba) rendkívüli települési támogatás,

bb) települési gyógyszertámogatás,

bc) települési lakásfenntartási támogatás,

bd) települési ápolási támogatás,

be)5

bf)6 települési óvodai támogatás.

1. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt azon személyek részére, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy akik időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.

(2)7 Rendkívüli települési támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása mellett az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 450%-át, egyedül élő esetén 550%-át nem haladja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nem várt többletkiadásokra hivatkozva, azok igazolása mellett, a következő élethelyzetekhez kapcsolódó költségekre tekintettel lehet rendkívüli települési támogatást megállapítani:

a) betegség,

b) baleset,

c) haláleset,

d) elemi kár elhárítása,

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

f) gyermekek iskoláztatása,

g) gyermek fogadásának előkészítése,

h) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,

i)8 a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,

j)9 egyéb, váratlan élethelyzet, ami a létfenntartást veszélyezteti.

(4) A (3) bekezdés d) pontja vonatkozásában elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

10. § (1) A rendkívüli települési támogatás adható

a) eseti jelleggel, vagy

b) meghatározott időszakra, havi rendszerességgel, legfeljebb 3 hónapra, vagy

c) kamatmentes kölcsönként.

(2)10

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres rendkívüli települési támogatás egy naptári évben legfeljebb két alkalommal kérhető ugyanazon családra nézve.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti rendkívüli települési támogatás és az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres rendkívüli települési támogatás közül egy naptári évben csak az egyik kérhető.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamatmentes kölcsön egy naptári éven belül egy alkalommal kérhető ugyanazon családra nézve. A kamatmentes kölcsönt 12 hónap időtartamra kell nyújtani. Nem kérhető újabb kamatmentes kölcsön addig, amíg az egy családra nézve megállapított előző kamatmentes kölcsönt vissza nem fizették.

11. § (1)11 A 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eseti rendkívüli települési támogatás összege 45000 Ft.

(2)12 A 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszeres rendkívüli települési támogatás összege havi 20000 Ft.

(3) A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 100.000 Ft. A kölcsön törlesztését az egyösszegű folyósítás hónapjától számított harmadik hónapban kell megkezdeni, és minden hónapban 12 hónapon keresztül folyamatosan kell törleszteni. A visszafizetés határideje a 12. hónap 10. napja.

12. § (1) A 9. § (2) bekezdése szerinti jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző három hónapot kell figyelembe venni.

(2) A 9. § (1) bekezdése szerinti létfenntartási gondokat a jövedelemigazolások mellett a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap közüzemi számláival, hitel esetén a törlesztő részleteket alátámasztó banki igazolással kell bizonyítani.

(3) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott élethelyzeteket a következő dokumentumokkal kell igazolni:

a) betegség esetén kórházi vagy orvosi igazolás,

b) baleset esetén kórházi vagy orvosi igazolás,

c) haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat,

d) elemi kár elhárításának támogatására adott támogatás esetén a helyreállítás költségeit bemutató árajánlat vagy számla,

e) válsághelyzetben lévő várandós anyának nyújtott támogatás esetén terhes-gondozásról szóló igazolás,

f) gyermekek iskoláztatására nyújtott támogatás esetén iskolalátogatási igazolás, vagy az iskolai felvételről szóló igazolás,

g) gyermek fogadásának előkészítése esetén az azt igazoló okirat,

h) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása esetén az azt igazoló okirat,

i)13 a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése esetén az azt igazoló okirat,

j)14 egyéb váratlan élethelyzet esetén az élethelyzetet és az azzal összefüggő költségeket igazoló dokumentumok.

(4) A 9. § (2) bekezdés szerinti hátrányos helyzet esetén a kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező háztartásában élő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint - kimondó jegyzői határozatot.

13. § (1) A 9. § (3) bekezdés d) pontja alapján elemi kár elhárításának támogatására, a 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett, akkor adható rendkívüli települési támogatás, ha

a) a kérelmező lakhatását biztosító remeteszőlősi ingatlan elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, vagy haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana.

(2) Elemi kár elhárítására vonatkozó kérelem esetén a jegyző, vagy a jegyző által kijelölt dolgozó a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(3) A kérelmezőnek a kérelméhez a 12. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl csatolnia kell a 13. § (1) bekezdés b) pontra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat.

(4) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve a családjában élő személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(5) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett rendkívüli települési támogatás megítéléséről az Önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt. Különös méltánylást érdemlő esetekben a képviselő-testület a 9. § (2) bekezdésében meghatározott jövedelemi feltételektől és a 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott támogatási összegtől eltérhet.

(6) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat kötelezni kell arra, hogy a támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.

(7) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

14. § (1) Indokolt esetben a polgármester döntése alapján a rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2)15 Természetbeni ellátásként adható az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő szolgáltatás.

(3) A természetbeni ellátás értékének kifizetését az Önkormányzat közvetlenül a (2) bekezdés szerinti árucikkeket, vagy szolgáltatásokat biztosító, vagy díjakat kérő szervezet számára történő átutalással is teljesítheti.

15. § (1) Pénzbeli ellátásként nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén a támogatás felhasználását a folyósítástól számított legkésőbb 15 napon belül számlával igazolni kell.

(2) Rendkívüli települési támogatás nem költhető dohánytermékre, alkoholra és luxuscikkre.

2. Települési gyógyszertámogatás

16. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a közgyógyellátásra nem jogosult személy, aki a rendszeres gyógyszerkiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában.

(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 5 napon belül, a rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni.

(4) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy szakorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerekről és azok költségének összegéről szóló igazolás.

17. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani.

(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinél a következő feltételek mindegyike teljesül

a)16 az egy főre számított havi családi jövedelem a szociális vetítési alap 300%-át, egyedül élő esetén 400%-át nem éri el,

b)17 a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke a szociális vetítési alap 25 %-át eléri vagy meghaladja.

(3)18 Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 25000 Ft.

(4) Az eseti települési gyógyszertámogatást egy éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani.

18. § (1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha

a)19 családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 300%-át, egyedül élő esetén 400%-át nem éri el, és

b)20 a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke a szociális vetítési alap 25 %-át eléri vagy meghaladja.

(3)21 Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszertámogatás maximális összege 15000 Ft.

(4) A rendszeres települési gyógyszertámogatást egy éven belül legfeljebb 2 alkalommal lehet megállapítani.

3. Települési temetési támogatás

19. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatás azon személy részére állapítható meg, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)22 Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 300%-át, egyedül élő esetén 400%-át nem haladja meg.

(3) A települési temetési támogatást kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 10–100 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000 Ft.

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(8) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára minden esetben rá kell vezetni, és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni

(9) A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell döntést hozni.

4. Települési lakásfenntartási támogatás

20. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2)23 Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450%-át.

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, és a tüzelőanyag ára.

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(2)24 Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 10000 Ft.

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

5. Települési ápolási támogatás

26. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett.

(2)29 Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem nem egyedül élő kérelmező esetében a szociális vetítési alap 300%-át, egyedül élő kérelmező esetén a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg.

27. § (1) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdését.

(2) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen:

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,

vagy

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen:

ba) a fürdetésről, mosdatásról, és

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról, vagy

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

28. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a családgondozó rendszeres időközönként, évente legalább 4 alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a polgármestert.

29. § (1)30 A települési ápolási támogatás havi összege az ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

(2) A támogatást havi rendszerességgel, minimum 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

(3) Az ellátást egy évben egy kérelmező részére legfeljebb kétszer lehet megállapítani.

6. Aktív korúak ellátása

30. §31

7.32 Települési bölcsődei támogatás

8.33 Települési óvodai támogatás

30/B. § (1)34 Települési óvodai támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap 500%-át nem haladja meg és Remeteszőlősön bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és Remeteszőlősön életvitelszerűen élő gyermeke a Remeteszőlős Község Önkormányzatával köznevelési szerződést kötött óvodába jár.

(2) A települési óvodai támogatás összege gyermekenként 25.000 Ft havonta.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg leghamarabb a gyermek 3 éves korától az iskola kezdéséig jár. A kérelem benyújtásának hónapjára is a teljes havi összeget kell folyósítani.

(4) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget az óvoda által az alapellátáson felül nyújtott szolgáltatások költségeihez való hozzájárulásként biztosítja, amennyiben az adott óvodában az alapellátáson felül nyújtott szolgáltatások az intézmény pedagógiai programjának elválaszthatatlan részét képezik. A (2) bekezdésben meghatározott összeg nem nyújtható az óvodai étkezési költségek megtérítéseként.

(5) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatályba lépésétől kezdve lehet benyújtani, azonban a jogosultságot minden évben a naptári év december 31-ig lehet megállapítani. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő összeget a költségvetés függvényében évente felülvizsgálja.

(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

a) a jövedelemigazolásokat,

b) az intézmény látogatási igazolást,

c) a kérelmező nyilatkozatát a gyermek életvitelszerű lakcíméről és

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az Önkormányzattal köznevelési szerződést kötött óvoda részére vállalja az alapellátáson felül nyújtott szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás megfizetését.

(7) A (6) bekezdés b) pontjában szereplő igazolást a jogosultság időtartama alatt minden hónap 5. napjáig havonta rendszeresen be kell nyújtani. A havi támogatás folyósítása csak ezt követően történhet.

(8) A támogatás folyósítása főszabályként utalással történik kérelmező részére.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

31. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az Önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) szociális célú tűzifa támogatás,

b) köztemetés.

c)35 babakelengye támogatás,

d)36 gyermekek Mikulás napi támogatása,

e)37 időskorúak karácsonyi támogatása.

9. Szociális célú tűzifa támogatás

32. §38 (1) Az Önkormányzat a központi támogatás elnyerése esetén évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.

(2) A támogatás kérelemre, vagy hivatalból is adható.

(3) A kérelmet írásban vagy elektronikusan kell benyújtani és a kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.

(4) A támogatás annak a rászorulónak adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át és megfelel a szociális célú tűzifa támogatásról szóló magasabb rendű jogszabályban foglaltaknak.

(5) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.

(6) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.

(7) Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban meghatározott időpontig gondoskodik. A tűzifa kiosztása az Önkormányzat által, lakcímre történő szállítással valósul meg.

10. Köztemetés

33. § (1) a köztemetésre vonatkozó szabályokat az Szt. 48. §-a tartalmazza.

(2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(3) A képviselő-testület különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a)39 részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 130 %-át, egyedül élő esetén a 170 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik,

b)40 egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 110 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át, és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.

11.41 Babakelengye támogatás

33/A. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete babakelengye támogatást nyújt minden olyan újszülött részére, akinek születéskori lakcíme, ennek hiányában életvitelszerű címe Remeteszőlős közigazgatási területén van.

(2) A támogatásra jogosultakról a védőnő szolgáltat adatot az újszülött megszületését követő 5 napon belül. A babakelengye támogatás hivatalból természetbeni ellátás formájában, tárgyi juttatásként a védőnő által kerül átadásra. Az átadásról átvételi elismervény készül.

(3) A babakelengye támogatás értéke újszülöttenként 5.000 Ft, melyet a Képviselő-testület minden év december 15-ig felülvizsgál.

12.42 Gyermekek Mikulás napi támogatása

33/B. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Mikulás napja alkalmából az Önkormányzat által szervezett rendezvényen természetbeni ellátás formájában tárgyi juttatásként támogatást nyújt minden olyan 12 éven aluli Remeteszőlősön lakcímmel, ennek hiányában életvitelszerű címmel rendelkező gyermek részére, akinek törvényes képviselője erre való igényét írásban (e-mailen) jelzi az Önkormányzat felé.

(2) A támogatás átadása során átvételi elismervény készül.

(3)43 A támogatás értéke gyermekenként legfeljebb 2500 Ft.

13.44 Időskorúak karácsonyi támogatása

33/C. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból természetbeni ellátás formájában tárgyi juttatásként Karácsony alkalmából támogatást nyújt minden 75. életévét betöltött Remeteszőlősön lakóhellyel rendelkező időskorú részére.

(2) A karácsonyi támogatást a képviselő-testület tagjai adják át a jegyzőtől kapott névsor alapján az arra jogosultaknak. Az átadásról átvételi elismervény készül.

(3)45 A támogatás értéke személyenként legfeljebb 4000 Ft, melyet a Képviselő-testület minden év november 15-ig felülvizsgál.

IV. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

34. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a) az étkeztetés,

b)46 a családsegítés,

c)47 a házi segítségnyújtás és

d)48 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.

(2) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani

a) ha azzal meg lehet előzni az érintett személy életveszélyes állapotba kerülését, vagy

b) az ellátást rendkívüli időjárási helyzet indokolja.

(3) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik:

a) a jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy

b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond, vagy

c) az érintett halála esetén.

(4) Az Szt.-ben, illetve e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy az Szt. és e rendelet megsértésével nyújtott szociális alapszolgáltatást a (3) bekezdés a) pontja szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. Az ellátás megszüntetését és az esetleges megtérítési kötelezettséget határozatba kell foglalni.

(5)49 Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ keretében a családsegítőn keresztül látja el.

14. Étkeztetés

35. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

a)50 a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy

b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 75. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha átlagéletkoruk eléri a 70 évet, vagy

c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy

f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az Önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

36. § (1)51 Az Önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ nevű, 2092 Budakeszi, Fő utca 103. székhelyű intézmény közreműködésével nyújtja.

(2) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

15.52 Családsegítés

37. § (1) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti szolgálatot – a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központot – a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláson keresztül tartja fent.

16. Házi segítségnyújtás

38. §53 Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményi háttérrel látja el.

17.54 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

38/A. § Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatot a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményi háttérrel látja el.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések

39. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

41. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 1-től.

2

Beiktatta a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, majd hatályon kívül helyezte a 11/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

3

Beiktatta a 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

4

Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

5

Beiktatta a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, majd hatályon kívül helyezte a 11/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

6

Beiktatta a 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

7

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

8

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

9

Beiktatta a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

10

Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

11

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

12

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

13

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

14

Beiktatta a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

15

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

16

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

17

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

18

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

19

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

20

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

21

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

22

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

23

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

24

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

25

Hatályon kívül helyezte az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

26

Hatályon kívül helyezte az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

27

Hatályon kívül helyezte az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

28

Hatályon kívül helyezte az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

29

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

30

Módosította a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. február 16-tól.

31

Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

32

Beiktatta a 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, majd hatályon kívül helyezte a 11/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

33

Beiktatta a 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 1-től.

34

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

35

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

36

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

37

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

38

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

39

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

40

Módosította az 1/2024.(I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

41

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

42

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

43

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

44

Beiktatta a 6/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 26-tól.

45

Módosította a 10/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. november 27-től.

46

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

47

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

48

Beiktatta a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

49

Módosította a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 1-től.

50

Módosította az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 29-től.

51

Módosította a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 1-től.

52

Módosította a 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. február 1-től.

53

Módosította a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.

54

Beiktatta a 3/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. április 10-től.