Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (IX.25.)

önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli források átvételének szabályai

Hatályos: 2018. 09. 26

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 


1. A rendelet célja, alapelvei

1. § (1) Porva Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet az állampolgárok és önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, Porva település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségvédelme, az esélyegyenlőség megteremtése, továbbá a település jó hírnevének erősítése érdekében.


(2) Porva Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az (1) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében jelen rendelet szabályai szerint mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja:

a)       az önszerveződő közösségeket, az államháztartáson belüli és kívüli jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket (a továbbiakban: szervezet),

b)      a természetes személyeket.


2. § (1) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó  pénzbeli juttatás.

(2) A céljellegű  támogatás lehet: 

a)      eseti jellegű: meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás, 

b)      általános működési célú támogatás: a támogatott működéséhez biztosított pénzbeli támogatást.


  

2. A rendelet hatálya


3. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe tartozó szervekre, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2)        A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre nyújtott pénzbeli támogatásra.(3)         A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
3. A pályázatok benyújtása

4. § (1) Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázatokat írásban, az 1. mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a Porva Községi Önkormányzathoz kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 60 napon belül.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést;

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;

e) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

(3) Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.

(4) Az önszerveződő közösségek rendkívüli pénzügyi támogatása iránti pályázatokat legkésőbb a féléves költségvetési beszámoló elfogadását követően 30 napon belül kell az (1) bekezdés szerint benyújtani.4. A pályázatok elbírálása

5. § (1) A pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

(2)   A támogatás odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a képviselő-testület dönt.

(3)  Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a)         amelynek   javára az        önkormányzat             mindenkori     költségvetési   rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,

b)        amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti írásbeli kérelmet nyújtott be,  

c)         amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,

d)        amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs, és

e)         amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű tartozása. 


 (4) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben kell részesíteni azt a közérdekű feladatot ellátó önszerveződő közösséget:                         

a) amely Porva székhelyű vagy nyilatkozik, hogy Porva érdekében megvalósuló fejlesztéshez kéri a támogatást, vagy

b) olyan kötelező önkormányzati feladatok ellátását segíti elő, amelyre az önkormányzat önerőből nem köteles kielégítő módon gondoskodni, illetőleg tevékenységével a lakosság különleges törődést igénylő rétegeit célozza meg.


    (5) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más egyéb formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.

(6) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a soron következő képviselő-testületi ülésen hozza meg.

(7) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni.

(8) A képviselő-testületi döntés, pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik.


6. § A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg hozzájárult.


7. § Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség

a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;

b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.


5. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

8.§  (1) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatásra a támogatandó szervezettel a polgármester a 2. melléklet szerinti támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás kifizetéséről az önkormányzat az önszerveződő közösség folyószámlájára történő utalással gondoskodik.

      A támogatás kifizetése

      a) kettőszázezer forint alatti támogatás esetén a támogatási szerződés aláírását

                követő 15 napon belül egyösszegben,

      b) kettőszázezer forint feletti támogatás esetén két részletben, az a) pontban leírt 

          határidőig és a tárgyév augusztus 30-ig történik.


 9. § (1) A támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni felé az alábbiak szerint:

a) Eseti támogatások:

 Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges becsatolni:

aa) a kitöltött Elszámoló lapot (3. melléklet),

ab) az elszámolásban feltüntetett és mellékelt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges szerepeltetni, hogy a számla a támogatott célhoz kapcsolódóan milyen szolgáltatást vagy beszerzést tartalmaz és annak megtörténtét a támogatottnak aláírással igazolnia kell, a beszerzett termék felhasználóval történő átvetetéséről, annak dokumentálásáról gondoskodni kell,

ac) az elszámoláshoz fűzött bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét, majd az eredeti bizonylatról másolatot kell készíteni, és hitelesítési záradékkal ellátni,

ad) a számla mellé csatolni kell a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylatokat, bankszámlakivonatokat,

ae) szolgáltatás igénybevétele esetén a megállapodás/megbízás/szerződés hitelesített másolatának mellékelése is szükséges.

b)   Általános működési célú támogatások:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, vagy nyilvántartási rendszerét oly módon tovább részletezni, hogy abból a felhasználást alátámasztó adatok rendelkezésre álljanak. Az elszámolásban feltüntetett kiadások bizonylatainak eredeti példányain szükséges szerepeltetni, hogy a számla a támogatott célhoz kapcsolódóan milyen szolgáltatást vagy beszerzést tartalmaz és annak megtörténtét a támogatottnak aláírással igazolnia kell, a beszerzett termék  felhasználóval történő átvetetéséről, annak dokumentálásáról gondoskodni kell, továbbá szükséges feltüntetni a támogatót, a költségvetési rendelet vagy határozatszámot, illetve a támogatás jogcímét.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

 ba) a kitöltött Elszámoló lapot (3. melléklet), amely kiadás nemek szerinti felsorolást tartalmaz a támogatás terhére teljesített kifizetésekről,

 bb) az önkormányzati támogatás felhasználását részletező kimutatást.


(2)  Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint:

a)   céljellegű támogatás esetében a cél megvalósulását követő második hónap utolsó napja, vagy a tárgyévet követő év január 31-ig,

b)  általános működési támogatás esetében a tárgyévet követő év február 28-ig,

c)   a felhalmozási célú támogatásoknál az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni.


(3)  A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A célra fel nem használt támogatás más célú felhasználásának engedélyezése a 4.§ (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével történhet.


(4)  A benyújtott elszámolásokat a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott dolgozója ellenőrzi, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoló lapon dokumentálni kell.


(5)  Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, fel kell szólítani a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve fel kell hívni hiánypótlásra. Amennyiben a támogatott a felszólítás kézhezvételétől számított 30 nap lejártát követően sem teljesít, az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 


(6)  A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni. 


(7)  Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.


6. Nyilvántartás és közzététel

 

10. § (1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek.

) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hivatal nyilvántartást vezet.


7. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

 

11.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt,

(2)        Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.8. A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Porva Község Képviselő-testületének az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete.

            Veinperlné Kovács Andrea sk.                                           Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                       polgármester                                                                               jegyző