Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (I.9.)

önkormányzati rendelete Változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2018. 01. 10- 2018. 04. 18

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ E rendelet hatálya Porva Község közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 030/6, 030/7, 030/2, 030/4, 030/8, 030/9, 030/10, 023.


2.§ Porva Község Önkormányzata az 1.§-ban meghatározott ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el, azok területére vonatkozó szabályozási terv készítésének időszakára.


3.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Veinperlné Kovács Andrea sk.                                                  Feketéné Esztergályos Hilda sk.

            polgármester                                                                                jegyző