Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (III.8.)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 26- 2018. 12. 14

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Porvai Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályaira.2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2018. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege


3. § (1) Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete


a)[1] az Önkormányzat 2018. évi összevont működési költségvetését

aa) 60 656 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 76 810 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 19 904 ezer forint működési hiánnyal,

ad) 7 197 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 12 707 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 68 750 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 85 924 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 17 174 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 2 174 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 15 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 3 750 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2018. évi

ca) bevételi főösszegét 166 484 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét  166 484 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.


d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.


(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1., 9.1.1.,9.1.2., 9.1.3., mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 12 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2, főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben, az óvodai intézmény létszámát 3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(8)  A Képviselő-testület a kiadások között 0 ezer forint általános tartalékot állapít meg.


4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


5. § A 2018. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


6. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7)       A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(9)       Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


6. Az előirányzatok módosítása


7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

 (4) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

 (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


8. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

9. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

10. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.7. Vegyes rendelkezések


11. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. Záró rendelkezések


12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.Veinperlné Kovács Andrea sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

polgármester

                    jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 13/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 10.26-tól