Kemenessömjén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 02- 2022. 11. 10

Kemenessömjén Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) és d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

I. FEJEZET Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai

1. § A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kemenessömjén Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni e rendelet 1. és 2. számú mellékletét képező formanyomtatványokon.

2. § (1) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint:

 • a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást/bérjegyzéket;
 • b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását;
 • c) az állami foglalkoztatási szerv igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;
 • d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről;
 • e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
 • f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;
 • g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;
 • h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;
 • i) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását.

(2) Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására:

 • a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát;
 • b) betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásáról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi igazolást;
 • c) hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a rendőrségi feljelentés másolatát;
 • d) a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - a temetési szolgáltatást végző szerv által - kiállított számla eredeti példányát.
 • e) a gyermekszületéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(3) A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.

(4) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással vagy házipénztárból történő kifizetéssel.

(5) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrizheti, ennek keretében kötelezheti a kérelmezőt, hogy a támogatás felhasználását igazoló számlát mutassa be a támogatás felhasználását követő 30 napon belül.

II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások

1. Rendkívüli települési támogatás

3. § A képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt különösen

 • a) annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült fel,
 • b) annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
 • c) annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
 • d) a település lakójaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője részére, amennyiben mindkét szülő vagy a gyermeket egyedül nevelő szülő Kemenessömjén területén rendelkezik állandó bejelentett lakcímmel

4. § Rendkívüli települési támogatásban részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

 • a) a 3. § a) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőnél pedig annak 200 %-át,
 • b) a 3. § b) és c) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át,
 • c) a 3. § d) pontjában megjelölt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

5. § (1) A rendkívüli települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg

 • a) a 3. § a) és c) és d) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) a 3. § b) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a támogatás közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

6. § (1) A 3. § c) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 20.000,- Ft.

(2) A 3. § c) pontja szerinti esetben a települési támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.

7. § A 3. § d) pontjában meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege 20.000,-Ft

2. Iskola-, és óvodakezdési támogatás

8. § (1) Iskola-, és óvodakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki óvodai nevelésben, általános-, vagy középiskolai oktatásban vesz részt és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(2) A támogatás összege egységesen 20.000,-Ft gyermekenként.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a gyermek felügyeletét ellátó szülőnek kell benyújtania augusztus hónapban a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

(4) Tizenhatodik életévét betöltött gyermek esetén a kérelemhez iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges.

3. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

9. § (1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás villanyáramfogyasztás költségeihez való, naptári évenként egyszer nyújtott, hozzájárulás.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában

 • a) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2 havi számla, de maximum 12.000,-Ft összegben,
 • b) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 1 havi számla, de maximum 6000,-Ft összegben.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Ezen települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

4. Helyi támogatás

10. § (1) Vissza nem térítendő helyi támogatásra jogosult az a kemenessömjéni állandó lakcímmel rendelkező személy, aki Kemenessömjén község közigazgatási területén lakást épített vagy vásárolt, abban életvitelszerűen él és családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 % -át.

(2) A helyi támogatás összege 200.000,-Ft.

11. § (1) A támogatás iránti kérelem a jogerős használatbavételi engedély kiállításának időpontjától, illetve a vásárlástól számított 1 éven belül terjeszthető elő a Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kemenessömjéni Kirendeltségén az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) A helyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

 • a) a jogerős használatbavételi engedély vagy az adásvételi szerződés eredeti példányát,
 • b) a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolást, illetve nyilatkozatot.

12. § Ha a kedvezményezett a támogatással érintett ingatlant a képviselő-testület hozzájárulása nélkül a támogatás odaítélésétől számított 5 éven belül elidegeníti, bérbeadja vagy nem lakás céljára hasznosítja, illetve állandó kemenessömjéni lakcímét megszünteti, a támogatás teljes összegét köteles azonnal visszafizetni.

III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások

5. Természetbeni települési támogatás

13. § (1) December hónapban természetbeni települési támogatásra (élelmiszercsomag/utalvány) jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(2) A támogatás összege (élelmiszercsomag/utalvány értéke) háztartásonként 6.000,-Ft, tárgyévben legfeljebb a 3. életévét betöltő gyermeke(ke)t nevelők esetén 8.000,-Ft.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani kizárólag november hónapban.

(4) Ezen települési támogatás egy háztartásban csak egy jogosultnak állapítható meg.

IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

14. § (1) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás közreműködésével biztosítja

 • a) az étkeztetést,
 • b) a házi segítségnyújtást,
 • c) a családsegítést,
 • d) a nappali ellátást,
 • e) a közösségi ellátásokat,
 • f) a támogató szolgáltatást és
 • g) az egyes személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat.

(2) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

MÁSODIK RÉSZ GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

V. FEJEZET Természetbeni ellátások

6. Szünidei gyermekétkeztetés

15. § (1) A képviselő-testület természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti szünidei gyermekétkeztetést.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, továbbá a Gyvt. 21/C. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára, a szülő vagy törvényes képviselője kérelmére biztosítja a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést térítésmentesen.

VI. FEJEZET A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

16. § A gyermekjóléti szolgáltatás a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás útján vehető igénybe.

8. Gyermekek napközbeni ellátása

17. § Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei napközbeni ellátását a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén biztosítja.

HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § [1]

19. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.


[1] A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.