Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 11. 10

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 156.960.789 forintban, ebből: működési kiadás 35.331.133 forint, felhalmozási kiadás 120.816.093 forint, finanszírozási kiadás 813.563 forint, bevételi főösszegét 156.960.789 forintban, ebből: működési bevétel 28.978.553 forint, felhalmozási bevétel 308.000 forint, finanszírozási bevétel 127.674.236 forint, állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi, költségvetési hiánya nincs.

(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, önként vállalt feladatot nem lát el.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

3. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési többletéből 127.674.236 Ft általános tartalékot képez, melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(7) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 39 689 335 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 34 696 733 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 4 992 602 Ft.

4. § A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

6. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 3 fő közfoglalkoztatott, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő fizikai alkalmazott, 5 fő választott tisztviselő és 1 fő közalkalmazott, 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. A létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 50.000 Ft összegben állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

10. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a hatáskörébe tartozó forrásfelhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Záró és egyéb rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022.február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.