Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.11.

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) és d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) és (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Rendkívüli települési támogatásban részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 3. § a) pontja esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, a 3. § b), c) és d) pontjában megjelölt esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.”

2. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendkívüli települési támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.”

3. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás összege (élelmiszercsomag/utalvány értéke) háztartásonként 12000,-Ft, tárgyévben legfeljebb a 3. életévét betöltő gyermeke(ke)t nevelők esetén 15000,-Ft.”

4. § Ez a rendelet 2022. november 11-én lép hatályba, és 2022. november 12-én hatályát veszti.