Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2021. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk 2021. évben az alábbi társulásnak volt tagja:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
A társulás keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.
A társulásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.
A közoktatási feladatok ellátásához az önkormányzat önálló intézményt nem tart fenn, az óvodai ellátást a Kemenesmihályfai Mesevár Óvoda működési kiadásaihoz történő hozzájárulással biztosítja.
Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Vönöck Önkormányzatával közösen tartjuk fenn.
A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezése, működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá a lehetőségekhez mérten gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.
2. Bevételek és kiadások alakulása
Az önkormányzatnak 2021. évben Európai Unióból származó bevétele nem volt.
Bevételek alakulása
A 2021. évi költségvetést 206.036.148,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket módosítottuk.
A módosított kiadásunk, bevételünk 337.141.280,- Ft.
A tényleges bevételünk 343.145.793,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 215.471.557,- Ft.
Kiadások alakulása
A 2021. évi eredeti kiadásunk 206.036.148,- Ft, módosított 337.141.280,- Ft, teljesített 215.471.557,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.
A működési célú kiadásunk összesen: 30.809.995,- Ft, felhalmozási célú kiadás
183.870.299,- Ft, finanszírozási kiadás 791.263,- Ft.
A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 11.181.560,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1.398.615,- Ft, dologi kiadások 11.321.797,- Ft, egyéb működési célú kiadások: 3.940.023,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.968.000- Ft.
A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 111.734.865,- Ft, felújítások:
72.135.434,-Ft, egyéb felhalmozási kiadások: 0- Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését.
3. Pénzmaradvány alakulása
A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2021. évi pénzmaradvány 127.674.236,- Ft.
4. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 756.805.234,- Ft
Nemzeti vagyon induláskori értéke: 632 968 494,- Ft, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 8 226 986,- Ft, felhalmozott eredmény: -135.350.668,- Ft, mérleg szerinti eredmény: 248.384.652,- Ft, kötelezettségek: 1.353.230,- Ft, passzív időbeli elhatárolások: 1.222.840,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke (befektetett pénzügyi eszközök nélkül) 598.082.538,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke az előző évhez képest 132.386.056,- Ft-tal nőtt.
5. Értékpapír és hitelműveletek
Értékpapír, kötvényvásárlás nem történt, hitel 2021. évben nem került felvételre. Az önkormányzatnak 2021. év végén nincs hitelállománya.
Összességében elmondható, hogy 2021. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.