Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 19.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 01. 20- 2023. 06. 30

Sajóvelezd  Községi Önkormányzata Képviselő- testülete

1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete

A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Sajóvelezd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  35.§ és a  88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az  alábbiakat rendeli el.

l.  Általános rendelkezések

                                                                   1.§.

(1) Sajóvelezd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás ( székhely:3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.) tagjaként  gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (továbbiakban: hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás) ellátásának biztosításáról.

(2) Sajóvelezd Község  közigazgatási  területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. A Közszolgáltató ezen feladatellátást teljes egészében  alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja. Sajóvelezd Községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,mint a Közszolgáltató alvállalkozója( továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(3)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.                                                                 

(4) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett szolgáltatást igénybe venni   az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.

 (5) E rendelet alkalmazásában:

közterület: a tulajdonos személyétől,illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan    közhasználatra szolgáló terület,amely mindenki számára korlátozás nélkül elérhető,vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető,ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is.                               2.A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  ellátása  rendje

                                                        2.§

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt  a közszolgáltatás igénybevételének ténye,vagy az a tény hozza étre,hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az

ingatlanhasználó részére felajánlja,illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás igénybevételét írásba kell foglalni.

(2) A gazdasági  tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön szolgáltatási díjat kell fizetni
   -2-

azoknak az ingatlanhasználóknak,akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet folytatnak.


                                                          3.§  

(1)  A  közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének,elszállításának rendjét (gyakoriságát és időpontját) –a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az  ingatlanhasználókat -változás esetén is –értesíteni

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles.

(3)A hulladék gyűjtésének,elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát,minimális térfogatát,darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezetthulladékmennyiség és a gyűjtési,ürítési gyakoriság figyelembevételével a Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás alapján,egymással együttműködve állapítja meg.

(4)Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő  hulladék –árusító,szolgáltató,vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán –közterületen keletkezik,a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni..

3.Az ingatlanhasználó  jogai és kötelezettségei

                                                                  4.§

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a Közszolgáltatónak jelen rendeletben  meghatározott időközönként átadni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

  • a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse,illetve tárolja az arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban,
  • a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,
  • a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse,a
  • település természetes és épített környezetét ne szennyezze,a növény-és állatvilágot ne károsítsa,a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
  • a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról tisztántartásáról és megőrzéséről gondoskodjon,
  • az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse

(2)  Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3 ) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás szüneteltetését.

                                                               -3-

(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul , de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni,ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet.

(6)A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített,külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

                                                                5.§

(1)A Közszolgáltató köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.                                                            

(2) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles elvégezni. Kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás,valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások  megakadályozása

(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.

(4) A Közszolgáltató a hatályos jogszabályok figyelembevételével köteles eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének a Koordináló szerv felé.


                          5.A közszolgáltatás   díja,a díjfizetés szabályai

                                                            6.§.

 (1) A közszolgáltatás díját a  Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a.) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,

      b.) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a

megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint

fizetik meg.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni. Díjhátrálék keletkezése esetén annak beszedéséről 2016.március 31.napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója,2016.április 1.napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.

.                 


               6.Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése

                                                              7.§

(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli,ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15.napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát,a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít,amíg az ingatlanhasználó már tartalmú bejelentést nem tesz.                                                                -4-

     8.§

(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó időtartamban nem lakja, illetve egyéb módon nem hasznosítja.

(2) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti a Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát,mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást,valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A Közszolgáltató a szüneteltetés jogalapja ellenőrzésére jogosult, mely esetben a természetes személy ingatlanhasználó köteles a szünetelés jogalapját közüzemi számlákkal,illetve közüzemi mérőóra állásával bizonyítani. Nem természetes személy ingatlanhasználó az Önkormányzat által kiadott igazolással köteles igazolni a Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapja fennállását.

(4) A szünetelés kérelmezése esetén a Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

 (5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy –az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett –a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja,valamint adatszolgáltatással és a Koordináló szerv felé,aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


        7. A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

                                                              9.§

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél,mennyiségénél fogva elszállítandó települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás)a közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó igénybejelentése alapján gondoskodik.

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tesz.

(4) A lomtalanítási  szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett   időpontban,de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) A Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles  az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban,vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni,átvételére lehetőséget biztosítani azzal,hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.


  8.A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek     -5-


                                                                  10.§


(1)Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállításáraa Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt,valamint a Közszolgáltató által térítés                                                                    

ellenében rendelkezésre bocsátott,hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. A településen 60 literes és 120 literes gyűjtőedényzet  használható. A 60 literes gyűjtőedényben  legfeljebb 15 kg súlyú,a 120 literes gyűjtőedényben legfeljebb 27 kg súlyú települési hulladék helyezhető el.

(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes

hulladék gyűjtésére szolgáló,illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet  használni.

(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott,hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.

(4) A vegyes hulladék ürítése Sajóvelezd településen heti egy alkalommal,az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítése kéthetente egy alkalommal történik.

(5) A gyűjtőedények méretének számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget,vagy adatot közöl és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát,a Közszolgáltató –az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé,mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.

11.§

Azon ingatlanok használói,ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a bejelentett lakosok száma l fő, a 60 literes  edényzet  utáni díjfizetést kérelmezheti a Közszolgáltatónál.A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás alapján kell az ingatlanhasználónak a Közszolgáltató felé igazolnia.

                                                              12.§

Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  hulladékgazdálkodási  bírság kiszabására jogosult  hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően.


9.A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények ,használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

                                                             13.§

(1) Az ingatlanhasználó a  hulladékgyűjtő edényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A hulladékot az edényzetben  úgy kell elhelyezni,hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon,valamint az ürítést ne akadályozza.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban közterületre kihelyezni úgy, hogy az a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen .A gyűjtőedényt

                                                            -6-

legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre ,ahol  az edény a  szállítási napon 18.00 óráig  tárolható. A kihelyezett  gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat,és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie.

                                                                14.§

(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el,amely az edényben összetömörödött,vagy befagyott,illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréseltét,hogy emiatt azt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé,illetve használhatóvá tenni.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot,állati tetemet,haszonállati ürüléket,fertőző anyagot,tűz-és robbanásveszélyes anyagot,valamint olyan hulladékot elhelyezni,amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét,vagy egészségét,illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást,kárt okoz.


  10.A hulladék elhelyezésével,ártalmatlanításával illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

                                                               15.§

 A települési hulladék elhelyezéséről,ártalmatlanításáról,illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

                                                               16.§

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot –negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe,valamint az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya,valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló feladóvevény felmutatásával.


                                     11.  Adatvédelmi rendelkezések

                                                             17.§  

(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles az ingatlanhasználókról a Koordináló szerv és a Közszolgáltató ügyfélszolgálata nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységhez,illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

(2) A Koordináló szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából,a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt,valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő díjhátrálék  esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett

                                                            -7-

ingatlanhasználóknak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult az egyes, közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetésben adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni,és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági,bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.                                                                                               12. Záró rendelkezések


                              18.§

  (1A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba     

 (2) Hatályát veszti Sajóvelezd    Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladék gyűjtésére,szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2016.(VIII.19.)önkormányzati rendelete
 


Pál Katalin Schlögl Zoltánné

polgármester jegyző

A rendelet 2018. január 19.napján kihirdetésre került       Schlögl Zoltánné

                                                                                                 jegyző