Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 8/2020(VIII.19.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 08. 20

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajóvelezdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával lefolytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§


  1. A rendelet célja, hogy Sajóvelezd község lakosságának érdekeit szem előtt tartva meghatározza Sajóvelezd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közművelődési alapszolgáltatások ellátásának körét, feladatellátásának formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.


2. Sajóvelezd község lakosságának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.


3. A rendelet hatálya kiterjed a közösségi színtérre, a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai

2.§


  1. Az önkormányzat közművelődési feladata a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.


2. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése érdekében:


a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

3.§


Az önkormányzat az 1-2. §-ban meghatározott célok, feladatok megvalósítása érdekében

a) az éves költségvetésében kiadási előirányzatot határoz meg,

b) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, egyesületeket és történelmi egyházak helyi közösségeit, egyedi elbírálással, külön megállapodásban rögzítendő feltételek alapján,

c) támogatja a községi rendezvények, fesztiválok megrendezését.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4.§


  1. Az önkormányzat a rendelet 1-2. §-ában foglalt célok és feladatok ellátására közösségi színteret biztosít és könyvtári információs- és közösségi helyet működtet.


2. A településen közművelődési tevékenységet lát el - egyéb feladatai mellett – a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár fenntartásában működő Könyvtári Szolgáltató Hely.


3. Közösségi szintérként a Sajóvelezd, Széchenyi út 2. sz. alatti „Művelődés Háza – Közösségi tér” funkcionál, mely a településen a rendszeres és alkalomszerű művelődési-, kulturális tevékenységének a helyszíne.


4. Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2021. évtől kezdve az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév szolgáltatási tervet, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves községi rendezvénynaptárt.

Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

5.§


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

6.§


  1. A Képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, valamint saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.


2. A rendelet 1-2. §-ában megjelölt célok és feladatok ellátásának mértékét, a Képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.3. A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a Művelődési Ház nagytermét, és kapcsolódó helyiségeit, kulturális-, közösségi programjaik lebonyolításához.

Záró rendelkezések

7.§


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


2. Hatályát veszti Sajóvelezd Község Polgármesterének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020.(V.21.) rendelete.


Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr .Magicz Ildikó

jegyző


A kihirdetés napja: 2020. augusztus 19.


Bányainé dr .Magicz Ildikó

jegyző