Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 5/2016(IV.2.) önkormányzati rendelet

A település belterületén keletkezett avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2016. 04. 30

Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 5/2016(IV.2.) önkormányzati rendelet

A település belterületén keletkezett avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

2016.04.30.

Sajóvelezd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a.)pontjában meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében ,valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdés 11.pontjában megfogalmazott feladatkörében a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok; továbbiakban együtt: kerti hulladék).

A kerti hulladék égetésének szabályai

3. § (1) Az égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető, kialakított tűzrakó helyen.

(2) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

(4) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(5) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait).

Az égetés időpontja

4. § (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése hétfőtől szombatig (amennyiben az nem ünnepnap) 12.00 órától 18.00 óra között megengedett, vasárnap és ünnepnapon az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Záró rendelkezés

5. § (1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település belterületén keletkezett avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 11/2015.(X.22.)önkormányzati rendelete