CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2017. 03. 31

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő  támogatás  jogcím szerint a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó  kiegészítő támogatást nyújt.


(2) E rendelet célja, hogy Cakóháza településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Cakóháza község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

A támogatás feltételei


2. §


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására –

      települési támogatásra jogosult, valamint


b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(4) A tűzifa támogatás megítélésénél elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

3. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést

    végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.


(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A támogatás igénylésének menete


4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.


(2) A kérelmeket folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 10. napjáig lehet benyújtani a jövedelemigazolások csatolásával a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltségéhez.


(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról a kérelem benyújtását követő testületi ülésen, de legkésőbb 2017. február 15. napjáig dönt.


(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 1-5 m3 lehet.


(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. §


A támogatás kizárólagos forrása a kiegészítő támogatás szerinti, az Önkormányzat számára  megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül érkeztek - el kell utasítani.

Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a rendelet 2016. december 1-én lép hatályba, és 2017. március 31. napján hatályát veszíti.