CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2021.(I.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

Hatályos: 2021. 01. 12

Cakóháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretében:

a) A települési hátrányok csökkentése, a települési életfeltételek javítása, a szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése.

b) A szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése.

c) Közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, a jobb életminőség elérése érdekében.

A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

II. Fejezet


FALUGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS


3. §


(1) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján látja el


(2) A szolgáltatást az Önkormányzat nem szüneteltetheti, a falugondnok távolléte esetén a folyamatos működésről a szakmai programban meghatározott módon, helyettes révén gondoskodik.


(3) A feladatok ellátásához az Önkormányzat személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező, üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok felelős.


(4) A falugondnokot pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre, teljes munkaidős önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe a Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) nevezi ki.


(5) A munkáltató jogkör gyakorlója a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(6) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.


(7) A falugondnok az elvégzett munkáról minden év május 31-éig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.


(8) A falugondnok a feladatellátás eredményessége, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel, és a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével. Együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, egészségügyi és oktatási szolgáltatókkal, intézményekkel.


(9) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapszolgáltatási feladatok


4. §


(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított szolgáltatás elemek, amelynek részleteit a szakmai program tartalmazza az alábbiak:

a) szállítás

b) megkeresés

c) közösségi fejlesztés


(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapszolgáltatási feladatok:

a) közreműködés

ab) a házi segítségnyújtásban, ami a házi gondozó munkájának segítését foglalja magában. (hó eltakarítás, fűnyírás, favágás stb.)

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában (a szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára)

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, egészségügyi intézménybe szállítás stb.),

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

c) óvodás, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.),

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás,

d) helyi szociális szükségletek és egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a

    lakosság között.

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok


5. §


A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok különösen

a) művelődési, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, gyógykezelésre szállítás stb.),

b) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, hozzátartozók szállítása kórházi látogatásra, háztartási gépek javításának intézése stb.)

c) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó önkormányzati feladatok

megoldását segítő közvetett szolgáltatások


6. §


Az önkormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés különösen:

a) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása,

b) árubeszerzés az önkormányzat részére,

c) közhasznú, közcélú dolgozók irányítása,

d) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése,

e) közreműködés az önkormányzati feladatok ellátásában.

f) tájékoztató, hirdetmény, információ közzététele.

III. Fejezet


ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


7. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.


(2) A kérelem előterjeszthető a polgármesternél, illetve a falugondnoknál munkanapokon írásban, illetve szóban legalább 2 munkanappal az ellátás igénybevétele előtt.


(3) A szolgáltatás biztosításáról vagy annak elutasításáról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb a kért szolgáltatás időpontja előtt 1 munkanapon belül tájékoztatni.


(4) A falugondnok tevékenységét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóban köteles dokumentálni.

A tevékenységnapló szolgáltatást igénybe vevők általi aláírásának mellőzéséről való döntés jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre.


(5) A szolgáltatással kapcsolatosan felmerült panaszt a polgármesterhez kell benyújtani, aki a kivizsgálást követően 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.

IV. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.