Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 9/2019(XI.28.) önkormányzati rendelet

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 01. 01

Sajóvelezd  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

(1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások,

d) egyéb feladatok.


(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok: 

a) közreműködés étkeztetésben,

b) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

c) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

d) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.


(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés,

d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.


(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:                                              

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.


(5) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása


2.§

A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

3.§


(1) A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a polgármesterhez fordulhat panasszal.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

3. A falugondnoki szolgálat ellátás

4.§

(1) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és felelőssége.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyzőA rendelet 2019. november 28. napján kihirdetésre került.
Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző


Mellékletek