Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 3/2018(II.16.) önkormányzati rendelet

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2018. 02. 17

Sajóvelezd   Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                       3 /2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

                           Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól


Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I törvény 96.§ a.) és b.) pontjában   kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a )pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                        1.A rendelet hatálya

 1. §

 A rendelet hatálya kiterjed Sajóvelezd  Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).

.                                                    2. Értelmező rendelkezések


              2. §

(1)Hivatali helyiség: a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Sajóvelezd,Rákóczi u. 10.szám alatti  helyisége.

 (2)Hivatali munkaidő: a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal  Kirendeltsége Szervezeti   és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.


3. A  hivatali munkaidőn és helyiségen  kívüli   anyakönyvi események megtartása szabályai


                                                                        3.§

(1) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni


(2) Az anyakönyvi esemény megszervezéséért és lebonyolításáért a szolgáltatást igénybevevők eseményenként 18.000.-Ft összegű díjat kötelesek fizetni,mely díjat a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Korona Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára kell befizetni a bejelentkezés alakalmával.

(3) A (2) bekezdésben megállapított díj megfizetése alól mentesülnek a Sajóvelezd településen lakóhellyel rendelkező szolgáltatást igénybevevő személyek,amennyiben a szolgáltatást helyben kívánják igénybevenni.


(3)A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint  15.000.-Ft/nap összegű díjazás,vagy  a kormányzati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben  meghatározott mértékű szabadidő illeti meg


 4.Záró rendelkezések

                               4. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Sajóvelezd  Község ÖnkormányzataKépviselő-Testülete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló  3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete


Pál Katalin  SchlöglZoltánné

polgármester  jegyző


A rendelet kihirdetve 2018. február 16.napjánSchlögl Zoltánné

jegyző