CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 05. 23 - 2015. 05. 23

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

15.586 E Ft

Költségvetési bevétellel

15.586 E Ft

Költségvetési kiadással

  0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

       állapítja meg.”


(2) Az R. 2.§ (5) bekezdése hatályát veszti.


(3) Az R. 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4.mellékletei lépnek.3. §


Ez a rendelet 2015. május 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.