Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 4/2020(V.21.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 05. 22- 2020. 08. 18

Sajóvelezd Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020. (V.21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


Sajóvelezd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§


 1. A rendelet célja, hogy Sajóvelezd község lakosságának érdekeit szem előtt tartva meghatározza Sajóvelezd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közművelődési alapszolgáltatások ellátásának körét, feladatellátásának formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.


 1. Sajóvelezd község lakosságának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.


 1. A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai

2.§

 1. Az önkormányzat közművelődési céljai: 
 1. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
 2. a település természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a falusi, - a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
 3. a község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek, a helyi közművelődési tevékenységbe bekapcsolódó társadalmi- és civilszervezetek működésének segítése,
 4. az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
 5. együttműködés a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel,
 6. a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
 7. a civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
 8. a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
 9. az ifjúság számára szabadtéri közösségi színtér kialakítása,
 10. bekapcsolódás az országos, a regionális, a térségi idegenforgalmi hálózatokba.


 1. Az önkormányzat közművelődési feladatainak az alábbiakat tekinti:
 1. az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezését, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztését a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,
 2. a község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
 3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
 4. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatást,
 5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,
 6. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését
 7. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
 8. az „európai lét” kulturális vetületének megvalósítását,
 9. a településen működő könyvtári információs- és közösségi hely közművelődési tevékenységének támogatása.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4.§

 1. Az önkormányzat a rendelet 1-2. §-ában foglalt célok és feladatok ellátására közösségi színteret biztosít.


 1. Közösségi szintérként a Sajóvelezd, Széchenyi út 2. sz. alatti „Művelődés Háza – Közösségi tér” funkcionál, mely a településen a rendszeres és alkalomszerű művelődési-, kulturális tevékenységének a helyszíne.


 1. Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkaprogramját, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves községi rendezvénynaptárt.

Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

5.§

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

6.§

 1. A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, valamint saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.


 1. A rendelet 1-2. §-ában megjelölt célok és feladatok ellátásának mértékét, a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.


 1. A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a Községháza nagytermét, és kapcsolódó helyiségeit, kulturális-, közösségi programjaik lebonyolításához.

Záró rendelkezések

7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr .Magicz Ildikó

jegyző


A kihirdetés napja: 2020. május 21.


Bányainé dr .Magicz Ildikó

jegyző