CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014(VIII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2014. 08. 15

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) A rendelet hatálya Cakóháza község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Cakóháza község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai  szerint lehet.


2. §


E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. FEJEZET


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


3. §


(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Önkormányzat)  hatáskörébe tartozik.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlő utakat nem szükséges elnevezni.


4. §


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni, és előtérbe kell helyezni Cakóháza község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.


(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.


(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.


5. §


(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Cakóháza községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a  község lakói számára.


6. §


A közterület nevének megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Cakóháza községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Cakóháza községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.


7. §


A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az Önkormányzat elé kell terjeszteni.


8. §


A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.


III. FEJEZET


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. §


(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a  továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.


(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.


(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.


(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.


(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik.

Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámot kell kapnia.


10. §


(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.  


(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


11. §


(1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.


(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.


(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.


12. §


A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.


IV. FEJEZET


NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


13. §


(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.


(2) A közterületek névtábláit a saroktelek  a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.


(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.


14. §


A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


15. §


(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


16. §


(1) Ez a rendelet 2014. augusztus 15-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.