CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013.(XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 04. 09

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 43/B. § (3) bekezdésében, 50. §-ában, valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA


1. §


A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed a Cakóháza község közigazgatási területén élő

a)az Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre,

b)az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre

3. §


(1) Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Sztv. által hatáskörébe utalt következő ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza:

a) önkormányzati segély,

b) temetési segély,

c) születési támogatás,

d) kamatmentes kölcsön.


(2) A Képviselő-testület az Sztv. által hatáskörébe utalt méltányossági közgyógyellátás ügyben az eljárási és döntési jogosultságot a jegyzőre ruházza.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Aktív korúak ellátása


4. §


(1) Az aktív korúak ellátását és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást az Sztv. 33-36. §-iban foglaltak szerint, a rendszeres szociális segélyt az Sztv. 37-37/C. §-aiban foglaltak szerint kell megállapítani és folyósítani.


(2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély – figyelemmel az Sztv. 47. § (2) bekezdésére – természetbeni juttatásként is adható, ha  a családban védelembe vett gyermek él. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. A természetbeni juttatás a Családsegítő Szolgálat közreműködésével kerül átadásra.

Együttműködés


5. §


(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a Csornai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével és a Családsegítő Szolgálattal történő együttműködésre köteles.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles a beilleszkedést segítő programokban, szolgáltatásokban, képzésekben részt venni. A programok típusai különösen: képzés, átképzés, egyéni és csoportos foglalkozások, motivációs-, orientációs tréningek, reintegrációs csoportfoglalkozások, egyéni képességfejlesztő programok. A programok konkrét tartalmát a Családsegítő Szolgálat határozza meg.


(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a segélyben részesülő személy az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti magát nyilvántartásra, nem köti meg az együttműködésre vonatkozó megállapodást, vagy nem teljesíti az együttműködésre kijelölt szervvel kötött megállapodásban foglaltakat.


(4) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén az ellátás folyósítása megszűnik.

Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha az együttműködési felhívásra nem jelenik meg és távolmaradásának okát nem igazolja a megjelölt naptól számított 3 napon belül.

Ápolási díj


6. §


(1) A képviselő testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B. (1) bekezdése szerint annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, továbbá akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetén 150%-át.


(2) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg - Szt. 44.§ (1) bekezdés c) pontja szerint - 80%-a.

Önkormányzati segély


7. §


(1) Amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb négy hónapra szóló és havi rendszerességgel fizetendő önkormányzati segély állapítható meg annak:


a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, továbbá

b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személynek, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


(2) Az egy alkalomra szóló önkormányzati segély összege legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, de legfeljebb 150 %-a lehet.


(3) A havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, de legfeljebb 80 %-a lehet.


(4) Az ellátást természetben akkor lehet megállapítani, ha

a) a kérelem erre irányul,

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.


(5) A természetben nyújtott önkormányzati segély formája élelmiszercsomag, tüzelő vagy az önkormányzati segély meghatározott célra történő átutalása lehet.


(6) Különös méltánylást érdemlő esetben különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül – hivatalból vagy kérelemre – méltányossági önkormányzati segélyben részesíthető. A méltányosságból adott önkormányzati segély a 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

Temetési segély


8. §


(1) Önkormányzati segély címén temetési költségekhez való hozzájárulás nyújtható annak a hozzátartozónak aki, az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) egyedül álló vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.


(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ával egyezik meg. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegét a temetkezési vállalkozótól évenként beszerzett igazolás tartalmazza.

Születési támogatás


9. §


(1) A polgármester kérelemre születési támogatást állapít meg jövedelemre tekintet nélkül a 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor.


(2) A születési támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.


(3) A kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

Tanév és nevelési év kezdési támogatás


10. §


(1) Jövedelemtől függetlenül iskolakezdési támogatás illeti meg a szülőt, nagyszülőt vagy gondviselőt az általa eltartott és az általános iskola, a középiskola, a szakmunkásképző vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanévkezdő gyermeke után.


(2) A tanév és nevelési év kezdési támogatás összegét a képviselő-testület minden év október 30-ig állapítja meg.

Kamatmentes kölcsön


11. §


(1) Jövedelmi helyzettől függetlenül pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy:

a) aki munkába állásához szükséges autóbusz bérletet nem tudja önerőből megvásárolni,

b) aki valamely természeti erő hatására vagyoni kárt szenvedett.


(2) A kamatmentes kölcsön összege maximum 30.000 Ft lehet.


(3) Az igénylőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben be kell mutatnia a munkáltatójának igazolását a munkaviszony létesítéséről, vagy a munkaszerződését, vagy a kinevezési okiratát.


(4) A kamatmentes kölcsön maximum 6 hónapra adható.


(5) A kölcsön futamideje, a törlesztő részlet nagysága valamint a kölcsön vissza nem fizetésének szankciója az igénylő és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződésben kerül rögzítésre.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK


Méltányossági közgyógyellátás


12. §


Az Sztv. 50. § (3) bekezdésére tekintettel méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a jegyző annak a személynek:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át;

b) akinek - egyedül élő esetén - jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


13. §


(1) Cakóháza Község Önkormányzata az Sztv. 56. - 65/F §-ai szerint a szociális alapellátás keretében a következő ellátásokat biztosítja:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) nappali ellátás.


(2) Cakóháza Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatásról Rábcakapi önkormányzatával közösen fenntartott Falugondnoki Szolgálat útján gondoskodik. A Falugondnoki Szolgálatról külön rendelet rendelkezik.


(3) A képviselő-testület az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, családsegítésről, idősek nappali ellátásáról társulás keretében a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik.


(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik. Az ellátás iránti kérelmet az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti ellátásokra vonatkozóan a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központba kell benyújtani.


(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a falugondnoki szolgáltatást és családsegítést.


(6) A fizetendő térítési díjak mértékét a társulások székhely önkormányzatai rendeletben állapítják meg.

Eljárási szabályok


14. §


(1) Az ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.


(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzati hivatalban lehet benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolást, valamint az e rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb igazolásokat.


(3) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Sztv. 10. § (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmány elvégzéséről az a szociális ügyintéző a Családsegítő Szolgálat bevonásával gondoskodik.


(4) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.


(5) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.


(6) A pénzbeli szociális juttatások folyósítása házipénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.

Hatályba léptető rendelkezések


15. §


(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló – a 11/2007.(VIII.14.), a 13/2007.(VIII.29.) és a 6/2011.(IX.14.) önkormányzati rendeletekkel módosított  –  7/2007.(IV.23.) önkormányzati rendelete  hatályát veszti.