CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2020. 03. 14 - 2020. 12. 31

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §


A rendelet hatálya a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §


A Képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet 2021. január 1. napján hatályát veszti.