Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 01. 01

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Alapfogalmak


1.§ A rendelet alkalmazásában:

1.Ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a közüzemi csatornahálózatba be nem kötött olyan földrészlet, ahol nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik.

2.Háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1.§ 15. pontja szerint meghatározott szennyvíz.

3.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 37. pontjában meghatározott szennyvíz.


2. A rendelet hatálya


2.§ (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.         

(2) A rendelet területi hatálya Iszkáz Község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a közszolgáltatóra,

b) a község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.3. A közszolgáltatás tartalma,

 a közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§ (1) Iszkáz Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló tároló helyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

(3) A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását – az Önkormányzattal kötött kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig jogosult és kötelezett Közszolgáltató, Temesvári Zoltán 8460 Devecser Arany J. u. 18. – mint egyéni vállalkozó – végzi.

(4) A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető a Devecseri szennyvíztisztító telep (8460 Devecser 0162/15 )


4. A közszolgáltatási szerződés


4.§ A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a nem közművel összegyűjtött háztartásiszennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendelet előírásai az irányadók.5. A közszolgáltatás kötelező igénybevételével, ellátásának rendjével kapcsolatos rendelkezések


5.§ (1) A közszolgáltatást a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni.

A közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.

(2) A 2.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz kezeléséről a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodik.

(3) A Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

6.§ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon köteles gyűjteni és megfelelő rendszerességgel - az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően -, a Közszolgáltatónak ártalmatlanítás céljából történő elszállításra átadni.

(2) A közszolgáltatást az ingatlantulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál megrendelni. A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltató alapfelszereltségével el tudja látni.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés, a Vgtv. és végrehajtási rendeletei, valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a közszolgáltatásra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással úgy teljesíti, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak törvényben és kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja.

(6) A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg, kivéve

a) ha a háztartási szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,

b) ha ismeretlen eredetű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig,

c) ha a háztartási szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el.

(7) A közszolgáltató - az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni és a végleges ártalommentes elhelyezés végett a megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.

(8) A háztartási szennyvizet úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a szennyvíz eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(9) A Közszolgáltató az általa begyűjtött háztartási szennyvíz ürítését kizárólag a vízügyi hatóság által kijelölt, a 3. § (4) bekezdésében meghatározott szennyvízfogadó műtárgyba végezheti el.

(10) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartását oly módon köteles kialakítani, hogy az ürítő helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye aggálytalanul megállapítható legyen.


6. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


7.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére e rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. A személyes adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, vagy megsemmisülés ellen.

(3)  A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, díjhátralékok behajtására használhatja fel.

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(5) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.7. A közszolgáltatás díja és megfizetésének rendje


8.§ (1)  A közszolgáltatási díj megállapítása a Vgtv. 44/D. §-a alapján történik.

(2) A közszolgáltatásnak a Közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtételét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

9.§ (1) A közszolgáltatásért egy tényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki az 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a Közszolgáltatónak való átadására kötelezett.

(2) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében a helyszínen köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

(5) A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a díjhátralék behajtására a Vgtv. 44/E §-a az irányadó.8. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok10.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá a nem használt, vagy olyan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik. Ezen rendelkezést az üdülőingatlanokra is megfelelően alkalmazni kell.(2)Az ingatlantulajdonosnak – amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe - igazolnia kell, hogy adott ingatlant senki sem használja, ott szennyvíz nem keletkezik. Igazolásként elsősorban az ivóvíz szolgáltató igazolása fogadható el arról, hogy az ingatlanon ivóvízfogyasztás nem történt.


(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ellenőrizheti.


11.§ Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelethez
2015. január 1-jétől alkalmazandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás díja

(a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)1. Ürítési díj     3.600,- Ft/m3