Buj Község képviselő-testületének 10/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01- 2020. 08. 30

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott

felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.


1.§

(1) A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013.(X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:2.§


(1) A rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete.Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdetem.


                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző


Mellékletek