Buj Község képviselő-testületének 10/2015 (V.8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 11

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a 42.§ 1., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §.


Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. §.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)„9.§(2) Különös méltánylást érdemlő esetekben, úgy mint:

 • családi állapotban bekövetkezett változás (válás, özveggyé válás)
 • hírtelen haláleset,
 •  kórházi ápolás,
 • egy hónapon túli fekvőbetegség,
 • a havi gyógyszerköltség meghaladja a nyugdíjminimum 30 %-át és a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult,
 • fizetési hátralék miatt valamely lakásközmű szüneteltetése, kikapcsolása,
 • lakást ért elemi csapás,
 • súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó baleset,
 •  betegsége miatt a társadalombiztosítási szerv által finanszírozott gyógyászati segédeszköz használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult,
 • iskoláztatással összefüggő megnövekedett kiadások

a döntést hozó az (1) bekezdésben meghatározott értékhatártól – jövedelemre tekintet nélkül – eltérhet, de ezt a határozatban külön indokolni kell.”


2.§.

Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. §.(1) -(3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) 11.§ Méltányossági gyógyszertámogatás

(1)Támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a Buj településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek, akinek a közgyógyellátás hatálya alá eső havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja megélhetését veszélyezteti.

(2)A támogatásra jogosultság feltétele, hogya kérelmező családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%, egyedülálló esetében a 250%-ot, és havi rendszeres gyógyító ellátás költsége gyógyszer meghaladja a mindenkor öregségi nyugdíj minimum 30%-át.

(3)A támogatás mértéke 4.000,- Ft/hó.

3.§.

 (1) Ez a rendelet 2015. május 11-én lép hatályba.


……………………..                                                                                    ……………………

Barta Miklós Ferenc                                                                                     Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                             jegyző


A rendeletet 2015. május 08-án kihirdettem.

                                                                                                                      …………………….

          Dr. Németh Károly

                                                                                                                           jegyző