Buj Község képviselő-testületének 6/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 05. 31

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§. (1) Méréssel igazolt felhasználás hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti átalány alapján meghatározottak szerint kell megállapítani.

(2) A talajterhelési díjat a fizetésre kötelezett kibocsátó az önkormányzat 68700298-10010969 számú talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti meg.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2.§. (1) A közműves ivóvíz szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:

a) A kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles a tárgyévet követő év március 1. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, egységesen korrigálva a locsolási kedvezménnyel, vagy a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével. Az adatszolgáltatás tartalmazza a tárgyévben történt változásokat (új kibocsátó, szennyvízcsatornára rákötés, kibocsátó személyében történt változás).

b) A tárgynegyedévet követő hó 10. munkanapjáig az érintett kibocsátók körének változásáról.

c) Az új építésű szennyvíz hálózatról az üzembe helyezést követő 30 napon belül.

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet tárgyévet követő év március 1-ig adatot szolgáltat a kibocsátók szennyvíztározójából a tárgyévben elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről.


3.§ A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.


4.§ (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a., a házas ingatlan nem rendelkezik fürdőszobával.


(2) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

a., aki, a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltötte,

b., családban, vagy egyedülálló estében, a háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

c., az ingatlan rácsatlakozása a csatornahálózatra nem megoldható műszakilag,

d., üres, nem lakott ingatlan.


5.§ (1) Ez a rendelet 2017. május 31. napján 10óra 30 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1.,a talajterhelési díjról szóló 4/2004. (III.22.), önkormányzati rendelet

2., a talajterhelési díj módosításáról szóló 7/2006. (IV.4.) önkormányzati rendelet,

3., a talajterhelési díj módosításáról szóló 11/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet.
                    Barta Miklós Ferenc                                                   Dr. Németh Károly

              polgármester                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 31. napján 10 óra 30 perckor.
                                     Dr. Németh Károly

                                                                                                                                                                                  jegyző