Buj Község képviselő-testületének 7/2015 (IV.1.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2015. 04. 02 - 2021. 01. 14
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya


1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.


2.§ A rendelet területi hatálya Buj község teljes közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Buj község teljes közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.

b) közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely belterületből, külterületből, és zártkertből áll.

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.


Részletes rendelkezések

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5.§ A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


 6.§ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése belterületen hétfőtől szombatig 08.00 - 18.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok munkaszünettel járó ünnepnapra esnek, illetve országos tűzgyújtási tilalom idején.


7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.


8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai vonatkoznak.


Záró rendelkezések


10.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Barta Miklós Ferenc                                                  Dr. Németh Károly

Polgármester                                                              JegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. április 01.


Dr. Németh Károly

Jegyző