Buj Község képviselő-testületének 1/2019 (I.16.) önkormányzati rendelete

a szociális célú szén támogatásról szóló rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 01. 16 - 2019. 04. 14

Buj község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Belügyminiszter által kiírt pályázat felhatalmazása alapján a alábbi rendeletet alkotja.


A szociális célú szén támogatásról szóló 7/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


1.§


3. A támogatottak köre


„3.§ (1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át (79800 Ft.), egyedülélő személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 330 %-át (94050,-Ft.) nem haladja meg.

(3) A 70 év feletti lakos, akinek a havi jövedelme nettó 100 ezer forintot nem haladja meg.


2.§


A szociális célú szén támogatásról szóló 7/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet 6.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:„6.§ A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 7 mázsa barnakőszén.


3.§


A rendelet 2019. január 16-án 8óra 15 perckor lép hatályba és 2019. április 15. napján hatályát veszti.


Buj, 2019. január 16.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző


Záradék:

Rendelet kihirdetem 2019. január 16-n. 8óra15perckor

Buj, 2019. január 16.

                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző