Buj Község képviselő-testületének 1/2016 (I.8.) önkormányzati rendelete

a szociális célú szén támogatásról szóló rendelet módosítása

Hatályos: 2016. 01. 09 - 2016. 04. 14

Buj község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Belügyminiszter által kiírt pályázat felhatalmazása alapján a alábbi rendeletet alkotja.


A szociális célú szén támogatásról szóló 12/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet  3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


1.§


3. A támogatottak köre


„3.§ (1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 65000 forintot/hó nem haladja meg.”A szociális célú szén támogatásról szóló 12/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet  11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2.§


„11.§ A támogatás iránti igény benyújtási határideje 2016. január 14. A határidő elmulasztása jogvesztő.”


A szociális célú szén támogatásról szóló 12/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelet  13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. április 15. napján hatályát veszti.Buj, 2016. január 7.


Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyzőZáradék:

Rendeletet kihirdetem 2016. január 8-n.

Buj, 2016. január 8.

                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző

Mellékletek