Buj Község képviselő-testületének 8/2016 (XI.18.) önkormányzati rendelete

Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V. 24.) Kt. számú rendeletének módosítása

Hatályos: 2016. 11. 18

Buj község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V. 24.) Kt. számú rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:


1.§. Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V. 24.) Kt. számú rendelet alábbi rendelkezései hatályát veszti:


a., 2.§ (4)-(5) bekezdés.,

b., 4.§ (15) bekezdés.,

c., 9.§ (10) bekezdés.,

d., 12.§ (2) bekezdés c,   pontja.,

e., 12.§ (6) bekezdés f-g pontja, 

f., 13.§ (5) bekezdés,

g., 14.§ (2) bekezdés.,

h., 15.§ (3) bekezdés.


2.§. Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V. 24.) Kt. számú rendelet 1. függelék elnevezés 1. mellékletre változik.


3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

   polgármester                                                                                              jegyző
A rendeletet 2016. november 18-án kihirdettem.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                 

Dr. Németh Károly

jegyző