Buj Község képviselő-testületének 13/2015 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2015. 12. 08

Buj község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Buj község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.


2. §

A közterületi térfigyelő rendszer célja:

            a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

            b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;

c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;

d) a lakosság és a községbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

3. §

Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével

  1. a Buji Polgármesteri Hivatalt bízza meg;
  2. összefüggésben az illetékes rendőrkapitánysággal - a rendőrségről szóló törvény alapján - együttműködési megállapodást köt.


4. §

A Buji Polgármesteri Hivatal részéről eljáró jegyző a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

5. §

A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

6. §

E rendelet 2015. december 8-án lép hatályba.Buj, 2015. december 07.


Barta Miklós Ferenc                                                              Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                     jegyző


ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2015. december 07.


                                                                                              Dr. Németh Károly

                                                                                                          jegyző