Buj Község képviselő-testületének 3/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

Buj Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 13/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró

  • külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint
  • az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1.§ Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról szóló 13/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „1.§ (3) A rendeletet, a külterületre vonatkozó T-3, valamint a T-2 rajzszámú Szabályozási tervek, valamint az S-1 jelű (T-05/2019. munkaszám alatt készített) külterületi szabályozási fedvényterv együttes figyelembevételével kell alkalmazni.”


2.§ A HÉSZ. 3. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) a) a beépítésre szánt területek és építési övezeteik:

aa) falusias lakóterület Lf

ab) kertvárosias lakóterület Lke

ac) településközpont vegyes terület Vt

ad) kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület Gk

ae) egyéb, nem zavaró hatású ipari gazdasági terület Ge

af) mezőgazdasági üzemi terület Gm

ag) különleges temető terület Ki-t

ah) különleges kegyeleti park Ki-kep

ai) különleges szabadidős, sportolási Kio-sp

aj) különleges közműlétesítmények területe Kkö”


3.§ A HÉSZ. a következő 8/A.§-sal egészül ki:

„8/A. §

Különleges beépítésre szánt területek és az azokra vonatkozó előírások

(1) A különleges beépítésre szánt „Közmű létesítmények terület” építési övezetén (jelölése: Kkö) belül:

a) a területigényes közmű létesítmények – transzformátor állomás, szennyvízátemelő és tisztító, …stb. - építményei, műtárgyai és az ezeket kiszolgáló, valamint a fenntartást biztosító építmények (portaépület, szociális épület, raktár, …stb.) helyezhetők el;

b) épület legfeljebb 10%-os beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal, az 6,0 m-es építménymagasságot meg nem haladóan, részleges közművesítettség esetén létesíthető;

c) pinceszint az építési helyen belül létesíthető;

d) az létesítmény kialakítása magasabb rendű ágazati előírások szerint;

e) a technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak megengedett legnagyobb építménymagassága legfeljebb 30,0 méter lehet;

f) az építési övezet határától számított 85,0 méteres sávon belül lakóépületet elhelyezni nem lehet;”

(2) A területen belül az alábbi építési övezeteket kell alkalmazni:


A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Sajátos használat szerinti terület

Építési övezet jele

Beépítési mód

Építési telek

Legkisebb terület (m2)

Legkisebb szélesség (m)

Legkisebb zöldfelület (%)

Legnagyobb beépítettség (%)

Megengedett max építménymagasság

2.

3.

Közmű létesítmények területe

Kkö

szabadon álló

4000

-

60

10

6,0
4. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


…………………………………………….                                  ……………………………………….           

          Barta Miklós Ferenc                                          Dr. Németh Károly

polgármester                                                            jegyzőZáradék:

Kihirdetve: Buj, 2020. január 31.……………………………………….           

                                                                                      Dr. Németh Károly

                                                                                   jegyző

Mellékletek