Buj Község képviselő-testületének 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 02. 01

Buj Község képviselő-testületének 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2020.02.01.

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A Képviselő-testület és szervei számára az Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott feladat, hatásköri, szervezeti, és működési előírásokat az e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Buj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1.

a) Címe: 4483 Buj, Rákóczi utca 1.

b) Működési területe: Buj Község Közigazgatási területe

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet:

a) Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

b) Székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1.

(4) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Buji Közös Önkormányzati Hivatal.

a) Székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1.

b) Telephelye: 4487 Tiszatelek, Tanács utca 20.

(5) A Képviselő-testület szervei:

a) Buj Község Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: polgármester)

b) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság);

c) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság),

d) Buji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

e) Buji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

f) Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás;
g)) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ;

(6) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkció szerinti megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(8)A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(9)A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát
(10) A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(11)Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzati Hivatal elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.
(12)A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Jegyző elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát.

3. § (1) Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására önkormányzati rendeletet alkot.

4. § [Az Önkormányzat működésének nyilvánossága]

(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.buj.hu

(2) Az Önkormányzat megjelenő lapjának címe: Buji Szemle

(3) Az önkormányzati rendeleteket a jegyző a Polgármesteri Hivatal épületében a hirdetőfalra történő kifüggesztésével hirdeti ki. (a helyben szokásos módon). A rendelet a hirdetőtáblára való kifüggesztés napján válik kihirdetetté.

II. Fejezet

5. § [Az Önkormányzat feladat-, és hatásköre]

(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök képviselőtestületet illetik meg.

(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását rendeletben szerveire átruházhatja.

(3) Az átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

(4) A Képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás ruházza át a
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
hatáskörét.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a
a) települési támogatás hatáskörét.

III. Fejezet

6. § [A Képviselő-testület működése A Képviselő-testület összehívása, vezetése]

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő (képviselők és a polgármester)

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 30 nap időtartamot meghaladó betegség, egyéb távollét.

(4) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról - nyilvánosság biztosítása érdekében - a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 4 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé teszi. A képviselő-testület éves munkatervet készít.

7. § [Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok]

(1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2) Az alakuló ülés napirendje:

a) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről.

b) A képviselők és polgármester eskütétele,

c) A polgármester illetményének és költségtérítésének törvényben meghatározott mértékének megfelelő megállapítása.

d) alpolgármester megválasztása, eskütétele

e) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,

(3) Az alakuló ülésen a polgármester illetményére, költségtérítésére a jegyző tesz javaslatot.

(4) Az alpolgármester titkos választását a képviselőkből az alakuló ülésen választott 3 fős bizottság bonyolítja le. A bizottság egy Elnök és két bizottsági Tagból áll.

(5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás előre elkészített szavazólapok kiosztásával történik. A szavazólapon szerepel az alpolgármesternek javasolt személy neve. A szavazás a jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző vonallal történik. A szavazólapok összesítését követően a bizottság kihirdeti a szavazás eredményét.

(6) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a választás időpontját,

b) a szavazáson részt vevő képviselők számát,

c) a szavazás számszerű eredményét,

d) a bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

(7) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

8. § (1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

a) tervezett időpontját,

b) helyszínét,

c) a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

d) az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

(2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 4 nappal elektronikus és írásos levél formájában kell a képviselőnek és a meghívottak részére megküldeni.

9. § (1) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben, a 8. § (2) bekezdésben megjelölt időponttól eltérő időpontra szóban is összehívható a testületi ülés (a továbbiakban: rendkívüli ülés.

(2) Rendkívüli testületi ülésen csak az ülést összehívó által előterjesztett napirendi pontok tárgyalhatók.

10. § A határozatképtelen ülést 3 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

11. § A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

12. § Az ülésvezető jogkörei:

a) megállapítja az ülés határozatképességét,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat

d) szünetet rendelhet el,

e) engedélyezi a hozzászólásokat,

f) lezárja a vitát,

g) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

h) lezárja a napirendi pontok tárgyalását,

i) rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt,

j) bezárja az ülést.

13. § [A tanácskozás rendje]

(1) Az ülés rendjének fenntartásáról az ülésvezető gondoskodik, melynek érdekében:

a) figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ,

b) rendre utasíthatja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan, az ülést zavaró magatartást tanúsít,

c) ismétlődő rendzavarás esetén a rendbontót - kivéve a Képviselő-testület tagját - az ülésterem elhagyására kötelezheti.

d) tárgyalási szünetet rendelhet el, mely időtartama 15 percnél hosszabb nem lehet.

(2) Az ülésvezetőnek a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével kapcsolatban vitát nyitni nem lehet.

14. § (1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

a) a rendelet alkotását igénylő napirendi pontok;

b) a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

c) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok (egyebek);

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

(4) A hozzászólás, a hozzászólásra való jelentkezés sorrendjében történik.

(5) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

b) az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;

c) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

d) vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

e) módosító javaslatok megtétele;

f) döntés a módosító javaslatokról;

g) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,

(5) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.

15. § [Az előterjesztések]

(1) Előterjesztésnek minősül a javasolt rendelet és határozat-tervezet, a beszámoló és a tájékoztató.

(2) Az önkormányzati képviselő a Képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

(3) Előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottságok, valamint a képviselők jogosultak.

(6) A tájékoztató olyan írásos információ, amely az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztja alá, illetve amely a községgel kapcsolatos információkat nyújt vagy nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segíti elő.

(7) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerülhet benyújtásra.

(8) Az előterjesztések döntési javaslatainak törvényességét a jegyző előzetesen véleményezi, az előterjesztés jogszabályba ütközésének tényét a Képviselő-testület felé előzetesen jelzi.

(9) Az előterjesztő a napirendi pont vitájának lezárásáig az előterjesztését – az erre irányuló külön szavazás nélkül – visszavonhatja.

16. § [A sürgősségi indítvány]

(1) Halaszthatatlan döntést igénylő ügyben a sürgősségi indítványt írásban, a sürgősség tényét megindokolva, legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 10 óráig a polgármesterhez kell írásban benyújtani.

(2) Sürgősségi indítványt tehetnek a testület tagjai és a jegyző.

(3) A sürgősségi indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.

17. § [Kérdések]

(1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, előkészítő jellegű felvetés vagy tudakozódás.

(2) A kérdésekre legfeljebb 2 percet, a válaszra legfeljebb 3 percet kell biztosítani.

18. § [A vita]

(1) Az ülésvezető a napirendi pontok sorrendjében – a napirendhez tartozó bizottsági szavazati arány ismertetését követően - minden előterjesztés felett külön - külön nyit vitát, melynek során:

a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet.

b) az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni.

c) a vélemények ismertetését megelőzően, - amennyiben a napirendi ponthoz van – a bizottsági elnökök jogosultak véleményüket elsőként ismertetni.

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama témánként és napirendenként legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az egyszeri ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt az ülésvezető megvonhatja a szót a felszólalótól.

(3) Ügyrendi kérdésekben, azaz az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, valamint az éppen tárgyalt ügy tárgyalási módjára, vagy a vita egészére vonatkozóan bármely képviselő, polgármester, illetve a jegyző soron kívül szót kap - legfeljebb 2 percre - és javaslatot tehet. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(4) Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéshez - az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő - ajánlást nyújthat be a Képviselő-testülethez.

(5) A rendelet-tervezetek tárgyalása során az ülésen tett nagyobb (kettőnél több) módosító javaslatokat - az ülést megelőző napig - írásban kell benyújtani az előterjesztő személyéhez.

(6) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.

19. § [A szavazás]

(1) A napirend előterjesztője a szavazás megkezdése előtt nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy az elhangzott javaslatokkal, módosításokkal egyetért-e. Amennyiben egyetért valamely javaslattal, módosítással, amellyel szemben nincs más ellentétes javaslat vagy módosítás, arról nem kell a Képviselő-testületnek külön szavaznia.

(2) Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott döntési javaslatokat – kivéve az (1) bekezdésben foglaltakat - egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt az elhangzás sorrendjében a testület. A módosító indítványok elfogadásához az eredeti javaslat elfogadásához szükséges szavazati arány szükséges.

(3) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott döntési javaslatokat, úgy bocsátja szavazásra, hogy az, az előterjesztés vagy a módosító javaslatok elfogadására irányuljon. Amennyiben a javaslat megkapja a megválasztott, illetve a jelenlévő képviselők elfogadáshoz szükséges megfelelő számú igen szavazatát, a testület elfogadja a javaslatot és a javaslatból döntés lesz. Ha a javaslat nem kapja meg a megválasztott, illetve a jelenlévő képviselők elfogadáshoz szükséges igen szavazatát, a testület nem fogadja el a javaslatot, és az nem emelkedhet döntéssé.

(4) Az alternatívákat tartalmazó döntési javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás során megkapta az elfogadáshoz szükséges megfelelő számú igen szavazatot, úgy a többi javaslatot nem kell szavazásra bocsátani.

(5) A Képviselő- Testület döntéseit - ha jogszabály vagy az SZMSZ másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (jelenlévők több, mint felének igen szavazata) hozza.

(6) A szavazás kézfelemeléssel történik. A képviselők „igen” vagy „nem”, illetve „tartózkodás” szavazattal vesznek részt a szavazásban.

(7) Az Mötv-ben foglaltakon túl név szerinti szavazást kell tartani -az ügyrendi kérdések kivételével -:

a) a közbeszerzési eljárások eredményéről

b) bármelyik képviselő indítványára, amelyről a Képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott szavazás esetén a polgármester ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testölet neveit. A név elhangzása után a tagok „igen"-nel, „nem"-mel szavaz, vagy tartózkodik. A szavazás eredményét az ülésvezető hirdeti ki. A névsort, mely a leadott szavazatokat tartalmazza, a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(9) Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének - szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározottakon túl az alábbi ügyekben:

a) Képviselő-testület hatáskörének átruházásához, az átruházott hatáskörben hozott döntés

b) megváltoztatásához,

c) díszpolgári cím, kitüntetés adományozásához,

d) hitelfelvételhez,

e) forgalomképes, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonról való rendelkezéshez,

f) településszerkezeti terv jóváhagyásához,

g) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásához,

h) az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségébe tartozó gazdasági társasága vagy egyéb gazdálkodó szervezetének ügyeiben való határozat meghozatalához

i) önkormányzat önként vállalt feladataival kapcsolatos döntésekhez

j) közbeszerzéssel összefüggő döntésekhez.

(10) A Képviselő-testület - a szavazati arányok rögzítésével - alakszerű határozat nélkül dönt:

a) a meghívóban nem szereplő napirend(ek) tárgyalásáról vagy napirendnek az ülés napirendjéről való levételéről,

b) nyilvános képviselő-testületi ülésre jelölt napirend(ek)nek zárt ülésen való tárgyalásáról,

c) napirend tárgyalása lezárásának kezdeményezéséről,

d) határozat- (rendelet-) tervezet módosítására, kiegészítésére irányuló javaslatról,

e) titkos szavazás elrendeléséről,

f) felvilágosítás kérés írásbeli megtételéről,

g) tájékoztató tudomásul vételéről,

h) ügyrendi kérdésekről.

20. § [A titkos szavazás]

(1) A titkos szavazást a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdésben és más jogszabályban meghatározott ügyekben tarthat.

(2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon és urna igénybevételével történik.Titkos szavazáskor minden szavazásra jogosult képviselő-testületi tag borítékot és olyan szavazócédulát kap, amelyen az eldöntendő kérdés olvasható, alatta pedig egy sorban a következő három válaszlehetőség van feltüntetve: "igen", "nem", "tartózkodom". Mindhárom válaszlehetőség alatt található egy-egy szavazásra szolgáló kör. A szavazásra jogosult képviselő-testületi tagnak a döntését félreérthetetlenül kell jelölnie a válaszához tartozó körbe rajzolt egymást metsző két vonallal (X vagy + jellel). Ezt követően a szavazócédulát borítékba kell helyezni. A szavazócédulát tartalmazó borítékot a szavazóurnába kell helyezni, melyet előzetesen a szavazatszámláló bizottság tagjai ellenőriztek és lezártak.

(3) A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.

a) E feladat ellátása során az Ügyrendi Bizottság

aa) ismerteti a szavazás módját, és elkészíti a szavazólapokat

b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát

c) a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

d) a szavazás helyét, napját

e) bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét

f) a szavazás során felvetődött körülményeket

g) a szavazás során a bizottság megállapításait és a hozott határozatait

h) a szavazás eredményét

i) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják

j) a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a Képviselő-testületnek.

21. § [A Képviselő-testület alakszerű döntései]

(1) Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

(2) A határozat megjelölése tartalmazza:

a. a Képviselő-testület megnevezését,
b. a „határozata” kifejezést
c. a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,
d. a határozat címét.
(3) A határozat megjelölése:

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../….... (……..) számú határozata

(4) A határozat az (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:
a) a Képviselő-testület döntését
b) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.
(5) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
(6) A rendeletekről és határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.
(7) A rendeleteket és határozatokat a kivonatok elkészítését követő 5 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.
(8) A rendeleteket elektronikus úton haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni.
(9) A rendeleteket és határozatokat a község honlapján közzé kell tenni.
(10) Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat a jegyző - a helyben szokásos módon-a Polgármesteri Hivatal épületében található hirdetőtáblára történő kifüggesztésével hirdeti ki.

22. § [A rendeletalkotás szabályai]

(1) A rendelet-tervezetet a polgármester irányításával a jegyző készítik el. Megbízható az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes bizottság, ideiglenes bizottság, továbbá külső szakértő is. Szakértő bevonására a polgármester, kivételes esetekben a jegyző tesz javaslatot.

(2) A polgármester, a jegyző, az alpolgármester, a bizottságok elnökei az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezeteket indoklással és az előzetes hatásvizsgálattal együtt a Képviselő-testület elé terjesztik.

(3) A Képviselő-testület által elfogadott rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.

23. § [Jegyzőkönyv]

(1) A Képviselő-testület üléséről 2 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni,az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 1 példányát a lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni a testületi üléstől számított 15 napon belül.

(2) A jegyzőkönyvbe való betekintést, valamint egyes napirendi pont tárgyalásáról kivonat készítését írásban a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban munkaidőben - előre egyeztetett időpontban - tekinthető meg. A jegyzőkönyvről készült másolat, valamint szószerinti kivonat kiadásának rendjét és díját a polgármesteri hivatal belső szabályzata határozza meg.

24. § [A közmeghallgatás]

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal, a településen közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 4 nappal a településen elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetve közérdekű javaslatot tehetnek.

(3) A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ugyanazon személy egyszeri ismételt felszólalásának időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.

(4) A közmeghallgatáson megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság, a polgármester vagy a jegyző soron kívül megvizsgálja, annak eredményéről legfeljebb 15 napon belül az érintettet írásban tájékoztatja.

(5) A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készül.

III. Fejezet

A Képviselő és a Képviselő-testület szervei

25. § [A képviselő]

(1) A képviselő távolmaradásának okát legkésőbb a bizottsági ülés és a testületi ülés napján 8 óráig a polgármesternek szóban vagy írásban köteles jelezni. (a képviselők névsorát az 1. függelék tartalmazza)

26. § [A Képviselő-testület bizottságai]

(1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése érdekében, meghatározott önkormányzati feladatok ellátására a (2) bekezdésben meghatározott állandó bizottságokat hoz létre. (2. függelék a bizottságok tagjairól)

(2) A Képviselő-testület bizottságai és azok tagjainak összlétszáma:

a. Pénzügyi Bizottság 5 fő
b. Ügyrendi Bizottság 3fő
(3) A Képviselő-testület egy-egy meghatározott feladat ellátására ideiglenes (eseti) bizottságot hozhat létre egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozatával. Létszámát és működésének időtartamát a létrehozáskor állapítja meg. Működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülést az elnök, vagy az általa megbízott személy vezeti.
(5) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottsági ügyrendben kijelölt tag írja alá. A jegyzőkönyvvezetésre és az ülésre a Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(6) A bizottság a belső működési szabályait az Mötv. és az SZMSZ keretei között maga állapítja meg.

27. § (1) A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését alakszerű határozatba foglalja, melyet a bizottság elnöke ír alá.

(2) A bizottságok a részükre átruházott hatáskörben megállapított feladat ellátásához rendelt pénzügyi keret felhasználásáról önállóan döntenek. A Képviselő-testület részére utólag beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

(3) A bizottságok általános és különös feladatait, valamint az átruházott hatáskörök jegyzékét az 1. melléklet határozza meg.

28. § [A polgármester]

(1) A község polgármestere megbízatását főállásban tölti be. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok és a Képviselő-testület részére meghatároz.

(2) A polgármester illetményére és bérfejlesztésére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(3) Amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester testületi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalással járó és az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(4) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, testületi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalással járó és az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(5) Az alábbi meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármester dönthet az alábbi halaszthatatlan ügyekben, de előtte szükséges kikérni a képviselő-testület véleményét:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén,

b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

29. § (1) A Képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatású látja el tisztségét.

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg.

30. § [A jegyző és aljegyző]

(1) A jegyző ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok és a Képviselő-testület részére meghatároz.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra – az aljegyző látja el feladatokat.

31. § [Buji Közös Önkormányzati Hivatal]

(1) A Polgármesteri Hivatal jogállását, részletes feladatait, működési rendjét - az e rendeletben szabályozott eljárási rend szerint jóváhagyott - saját SZMSZ-e tartalmazza.

(2) A hivatal általános munkarendje:

a) Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra

b) Péntek: 7.30 – 13.30 óra

(3) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

a) Hétfő, Kedd, Szerda: 8.00-16.00 óra

b) Csütörtökön nincs ügyfélfogadás

c) Péntek: 8.00-12.00 óra

(4) A Közszolgálati Tisztviselők Napja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói számára minden év július 1. napja - amennyiben ez a nap munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, úgy az azt követő 1. munkanap - fizetett munkaszüneti szabadnap.

IV. Fejezet

32. §

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés szabályai

(1) Az Önkormányzat a Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a megkötött együttműködési megállapodásban meghatározottakat biztosítja.
V. Fejezet

Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 23.) rendelete.

2. Buj Község képviselő-testületének 2/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete a képviselő - testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Buj Község képviselő-testületének 3/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

4. Buj Község képviselő-testületének 9/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet módosításáról

5. Buj Község képviselő-testületének 8/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6. Buj Község képviselő-testületének 5/2019 (X.31.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzat rendelet módosításáról

1. melléklet

A Pénzügyi Bizottság feladatai:
1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámolók tervezeteit.
2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés-csökkenés/ alakulását.
3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
4./ Javaslatot tehet helyi adó megállapítására.
5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzati törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai forgalomképessé történő átsorolására, valamint véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdon elidegenítésre kijelöléséről.
6./ Figyelemmel kíséri és ellenőrizheti a polgármesteri hivatal és az intézmények pénzügyi gazdálkodását.
7./ Külön megbízás alapján ellenőrzést végez az nevelési intézményben.
Az Ügyrendi bizottság feladatai:
1., Lebonyolítja a Képviselőtestület titkos szavazását.
2., Összeférhetetlenségi, méltatlansági bejelentések kivizsgálása.
3., A polgármester és a képviselők vagyon-nyilatkozatának kezelése, vizsgálata.

2. melléklet

Kormányzati funkció száma Megnevezése
_________________________________________________________________________
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
013350 az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássa kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047450 Szektorhoz nem köthető komplexgazdaság fejlesztési projekt támogatás
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
102031 Idősek nappali ellátása

1. függelék

A képviselő-testület névsora

1. Barta Miklós Ferenc (polgármester)

2. Árvai Csilla

3. Fekete Katalin

4. Harkály Gyula

5. Harkály Lászlóné

6. Mester János

7. Takács László (alpolgármester)

2. függelék

Pénzügyi Bizottság (7 tag)
Elnök: Árvai Csilla képviselői tag
Tagjai: Fekete Katalin képviselői tag
Harkály Gyula képviselői tag
Harkály Lászlóné képviselői tag
Mester János képviselői tag
Dr. Némethné Kósa Mónika külsős tag
Bódvai Tamás József külsős tag
Ügyrendi Bizottság (3 tag)
Elnök: Mester János
Tagok: Harkály Gyula
Harkály Lászlóné