Buj Község képviselő-testületének 8/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 19

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő –testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ (1) Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete azalábbira módosul:

5. melléklet

Kormányzati funkció száma                     Megnevezése

_________________________________________________________________________

011130             Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220                           Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320                           Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350                           az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássa kapcsolatos feladatok

016080                            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140                            Területfejlesztés igazgatása

041231                            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232                            Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233                            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320                           Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

047450                           Szektorhoz nem köthető komplexgazdaság fejlesztési projekt támogatás

051040                            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

062020                            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010                            Közvilágítás

066020                            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112                            Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031                            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032                            Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042                            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044                            Könyvtári szolgáltatások

082092                            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086020                            Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090                            Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140                           Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

102031                           Idősek nappali ellátása


2. § (1) A rendelet 2018. december 19. napon lép hatályba.


 Buj, 2018. december 18.Barta Miklós Ferenc                                                                          Dr. Németh Károly 

   polgármester                                                                                            jegyzőZáradék: A rendelet 2018. december 18-án kihirdetésre került.

          Dr. Németh Károly

                    jegyző