Buj Község Önkormányzat 15/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01

Buj Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8.pontjában , valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. törvény /a továbbiakban: Szt./ 1. §. (2), 25 §. (3), 26. §. 32. §. (1), illetve (3), a 38. §. (9) bekezdés, 45. §. (1), 46 §. (1), 47. §. (1), és 50. §. (2) bekezdése alapján a következőt rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §.

(1) E rendelet hatálya kiterjed Buj község területén bejelentett lakással rendelkező

aa.) magyar állampolgárra

ab.) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező

bevándoroltakra,

ac.) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

ad ) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre

b.) a Sztv. által megállapított ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7.§. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket a Buji Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.


(4) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan, illetve a Szt-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottak szerint kell benyújtani.


(5) Polgármesteri Hivatal – e rendeletben szabályozott támogatásoknál - a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készíthet.


(6) Kérelmező vagy családja vagyoni viszonya igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot, gépkocsi tulajdon esetén forgalmi engedélyt, lízing szerződés másolatát, a kérelmező által nem lakott lakásról tulajdonlapot.

.

(7) A megállapított juttatások készpénzes kifizetéséről a házipénztárból, utalásáról, utalványozásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


(8)Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése az  Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni.

(9) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint.

(10) A szociális ellátásban részesülőknek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie.

Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel, az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.2. §.

Hatásköri és eljárási szabályok

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket


a) Buj község Önkormányzata Polgármestere,


b) Buj Község Önkormányzata Szociális és Pénzügyi Bizottsága


c., Buj Község Önkormányzat jegyzője

gyakorolja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően.

(2) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani a szükséges iratokkal együtt.


(3) A rendszeres önkormányzati ellátásban részesülőknek csak rendkívüli méltányosságból lehet más pénzbeli támogatást biztosítani.

(4) Rendszeres pénzbeli vagy természetbeni ellátás igénylése esetén amennyiben a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy munkanélküli, akkor erről a tényről nyilatkoznia kell és egyidejűleg csatolni kell a munkaügyi központnak a nyilvántartásba vételéről szóló értesítését is.


II. FEJEZET


3.§

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

Buj község Önkormányzata ezen rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult részére


a) önkormányzati segélyt,


b) közgyógyellátási igazolványt,  


c) köztemetést,


állapít meg.


4. § Önkormányzati segély


(1)A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen azok támogathatók önkormányzati segéllyel, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át.


(2)Az önkormányzati segély összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, míg havi rendszeresség esetén ennek 50 %-át.

(3)Havi rendszeresség esetén a támogatás összege:

a) ha a család egy főre számított havi jövedelme

aa) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át legalább 1000-Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a,

ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a,

ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a.


(4)Az alkalmanként nyújtott támogatás összege az alábbiak szerint alakul:

a) ha a család egy főre számított havi jövedelme

aa) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a,

ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a,

ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-tól magasabb, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

(5)Az alkalmanként nyújtott önkormányzati segély egy naptári évben családonként legfeljebb háromszor állapítható meg, azzal, hogy az önkormányzati segély együttes összege egy naptári évben családonként nem haladhatja meg a 30.000 -Ft-ot.5 § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés koporsós temetés esetében 97.000 forint + Áfa, hamvasztásos temetés esetében 90.000 forint + Áfa.

(2) Nem jogosult támogatásra aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.


(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó önkormányzati segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon belül kell benyújtani, mely határidő jogvesztő határidő.

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó önkormányzati segély esetén a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen azok támogathatók önkormányzati segéllyel, akiknek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.


6 § Elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges költségekhez történő hozzájárulásaként megállapított önkormányzati segély összege legalább 5000-Ft, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a.


7. § (1) Az önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a saját és családtagjai jövedelmét hitelt érdemlő módon igazoló iratokat a kérelemhez csatolnia kell. Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata, az igazolás teljes terjedelmében.

(2) Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló számlákat, illetve egyéb iratokat is.

(3) A kérelem elbírálására jogosult képviselő-testületi szerv döntésétől függően az önkormányzati segély egészben vagy részben természetbeni ellátásként is megállapítható, ha tartani lehet attól, hogy a kérelmező a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel.

A természetbeni ellátásként megállapított önkormányzati segély formája lehet:

  1. Erzsébet utalvány,
  2. tüzelőtámogatás,
  3. közvetlen átutalás a közszolgáltatók felé,
  4. gyógyszertámogatás,
  5. intézményi gyermekétkeztetés térítési díjához való hozzájárulás.

(4)Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmet a .1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmeket az e rendelet 4.§.(3) bekezdés ac., pontjában és a a 4.§.(4) bekezdés ac.-, pontjában a Szociális és Pénzügyi Bizottság bírálja, egyéb bekezdésekben foglalt esetekben a Polgármester bírálja el.Közgyógyellátásra való jogosultság


8. § (1) A szociális törvényben foglaltakon túl az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra és a jegyző támogatásba részesítheti, akinek

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg

és a  havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a temetési költségeket igazoló számlák másolatát.
Köztemetés


9.§ (1)  A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.


(2) A polgármester a köztemetést elrendelő határozatában (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.


(3) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséggel azonos. A köztemetés lebonyolításakor biztosítani kell, hogy a temetés színvonala ne térjen el a legegyszerűbb temetkezési szolgáltatás színvonalától.10. §

Aktív korúak ellátásával kapcsolatos szabályok

(1) Az önkormányzat az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) útján gondoskodik az Szt. 37/D. § (1) bekezdés szerinti együttműködés intézményi feltételeiről.

(2) Az Szt. 37/B § (1) b és c pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles:

- az együttműködésre kijelölt szervnél történő nyilvántartásba vételre, kapcsolattartásra, együttműködésre,

- egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban részt venni,

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:

-munkavállalási tanácsadás

-pályaválasztási tanácsadás

-álláskeresési technikák

-rehabilitációs tanácsadás bemutatása

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl:

-családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól,

-a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól,

- a munkaügyi központ képzéseiről stb.

(5) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt.

(6) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmazni kell:

- a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét),

- azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

(7) A Családsegítő Szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart az ügyféllel, háromhavonta egyszer személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását.

(8) A Családsegítő Szolgálat évente legalább egyszer írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges-a módosítja a programot.

(9) A családsegítő szolgálat a kapcsolattartásról esetnaplót vezet.

(10) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja


10/A. §

Aktív korú  juttatásra való jogosultság egyéb feltételei

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 §-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:


a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata


b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,


c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,


d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése,


e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:


ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,


f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,


g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.


(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

(3) Az Szt. 34 § (2) valamint 36 § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki

ezen rendelet 10/A §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 10/A §-ában foglalt szabályok betartását a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi.


( 5) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés d., pontja értelmében aktív korúak ellátására jogosult személy, aki:

a., legalább 40%-os egészségkárosodott,

b., cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll,

c., cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll.


11. §

Az együttműködés megszegésének esetei, igazolási kérelem

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei:


a.) a Családsegítő Szolgálatnál történő jelentkezési kötelezettségét a megadott határidőig nem teljesíti, s a határidő nem teljesítését igazolni nem tudja,


b.) a Családsegítő Szolgálat által szervezett egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételt megtagadja.


(2) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidőt követő 60 napon belül lehet benyújtani.

(3) A Családsegítő Szolgálat az együttműködés megszegése esetén 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni a jegyzőt.”


Szociális szolgáltatások

12. §

(1) A településen szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a következők biztosítottak:


a.) alapszolgáltatás:


- étkeztetést


- házi segítségnyújtás


- családsegítés (Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat működtetésében)


- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyírségi Református Egyházmegye működtetésében)


- támogató szolgáltatás (Szalmaszál Egyesület, Kótaji Református Egyházközség Református Szeretetotthon)


- nappali ellátás


13. §

Étkeztetés

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága miatt nem képes az (l) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.

(3) Korára tekintettel étkeztetésben az 55. évet betöltött személy részesíthető.

(4) Fogyatékossága miatt étkeztetésben fogyatékossági támogatást igénybevevő részesíthető.

(5) Egészségi állapotára, pszichiátriai betegségére, valamint szenvedélybetegségére tekintettel az részesülhet szociális étkeztetésben, aki ezen állapotáról háziorvosi igazolással rendelkezik.”

(6) Az étkezés iránti kérelmeket a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


14. §

Házi segítségnyújtás

(1) A települési önkormányzat a házi segítségnyújtást az Szt. 63. § (4) bekezdése alapján megállapított gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.


15. §

Családsegítés


(1) A családsegítő szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.


(2) A családsegítő szolgálat ellátja a szociális törvényben rögzített feladatait.


(3) A speciális szolgáltatások keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, programokat szervez.


(4) A családsegítő szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.


(5) Az önkormányzat e feladatát ellátási szerződés keretében az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat látja el.


17. § 1

Nappali ellátást nyújtó intézmény

Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ

(1) A képviselőtestület a nappali ellátást nyújtó intézmények közül a Buji Szociális Alapszolgáltatási Központot működteti.

(2) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

(3) A nappali ellátás iránti kérelmet a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, a kérelmek elbírálása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.18.§


Záró rendelkezések

/1/ Rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Barta Miklós Ferenc                                                                          Dr. Németh Károly

Polgármester                                                                                                  Jegyző